Home

Peilisoluteoria

Ryhmä flow - Proakatemian esseepankk

Pirkan blogit on kotimainen, vastuullinen ja epäkaupallinen blogialusta, painottuen mutta ei rajoittuen Pirkanmaan alueelle. Sääntömme pohjautuvat JSN:n ohjeisiin, eli sananvapauden kaverina on vastuu.”A”: ” Esimerkiksi muuttolintuja niiden reiteille ei ohjaa vaisto, vaan ko- keneilta muuttajilta opittu sekä lintujen työkalupakissa oleva magneet- tiaisti. Kun ennen meilläkin niin yleinen kiljuhanhi on liki kadonnut seu- rauksena niiden hillittömästä metsästämisestä Keski-Aasian talvehti- mispaikoilla,Ruotsissa on pannut vasta kuoriutuneita kiljuhanhenpoika- sia valkoposkihanhipariskuntien kasvatettavaksi tarkoituksena suun- nata kiljuhanhien muuttoreitti turvallisemmille alueille. Vastaavaa uusi- en reittien opettamista mutta eri konstein harrastetaan suojelusyistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa trumpettikurjille ja trumpettijoutsenille. ”

Peilisolu-peilisolu englanniksi Suomi-englanti sanakirja - Seksi

Mielenkiintoinen näkökulma kirjassa on, miten älykkyys ei ole aina pel- kästään voimavara, vaan voi tehdä lajista myös haavoittuvan. Orangit tiedetään eläintarhoissa erityisen nokkelina eläiminä, jotka kykenevät helposti oppimaan taitoja sekä ihmisiltä että lajitovereiltaan sekä askartelemaan monimutkaisiakin häkkien salpoja auki heti kun silmä välttää. Kuitenkaan luonnossa orankien käyttäytymisen ei ole tiedetty olevan yhtä monipuolista, pitkään aikaan jopa ajateltiin, että orangit eivät käytä lainkaan työkaluja ruoan hankintaan. Vihdoin Sumatran Suaqin alueen orangit antoivat vastauksen tähän arvoitukseen. Suaqissa on erityisen rehevä maaperä, jonka ansiosta hedelmäpuita ja muita ravinnonlähteitä on runsaasti tarjolla ja siten orankien väestön- tiheys on paljon suurempi kuin missään muualla. Näissä ihanteellisissa oloissa orankien älykkyys pääsee kukoistamaan, sillä oranki oppii kyllä käsistään käteväksi jos sillä on joku jolta oppia. Valitettavasti hedel- mällisimmät metsäalueet on tyypillisesti otettu viljelyyn ajat sitten jolloin orangeille jää lähinnä karumpia alueita, jossa ne joutuvat etsimään ruokansa erilleen hajaantuneina. Tällaisissa oloissa taitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on vähitellen tyrehtynyt ja unohtunut.Tasan vastaava koskee tajunnallisia, tietoisia ilmiöitä. Ne ovat informaation tyyppi, jota ei ole ollut olemassa ennen yhteiskuntaa.)

 1. en (Tarvainen 2012), myötätunte
 2. Ei tässä ole kyse kreationismista, vaan on kysymys uudentyyppistä oliosta, joita ei voi palauttaa fysikaalisiin eikä biologisiin, vaikka noita molempia ehdottomasti vaaditaan perustalle.
 3. ”A”: ” Edellä kuvatussa kiljuhanhenpoikasten ”uudelleenkoulutuksessa” on oppimisen kannalta kyse mallioppimisesta. Kotoisena esimerkkinä on kirjassa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen koesarja, missä tavoitteena on saada Saimaan vesistöön istutettavat nieriänpoikaset pysymään hengissä, kun ne tähän asti ovat joutuneet miltei välittömästi petokala kuhan vatsaan. Poikasia on opetettu pel- käämään kuhanhajua vedessä. Tulokset siinä, millä asetelmilla ja ehdoin poikaset ovat mallioppineet, on tuottanut yllättäviä tuloksia. ”
 4. Empatia ei ole mikään ”koneistokäsite” (kuten sympatia tai antipatia, positiivinen tai negatiivinen arvovaraus), vaan sellaiseksi voidaan nimittää opittuja taitoja. On olemassa ”selkäytimestään” empaattisia ihmisiä.
 5. Valmiiksi tiedetään, että käsiään käyttävän ihmisen aivokuoresta aktivoituu huomattavan iso osa. Aivokuori on se paljon puhuttu, harmaa, kolmimillinen kerros, ”älyn koti”, joka ryppyisenä peittää isoaivoja: tulkitsee aistimuksia, synnyttää ajatuksia, ratkaisee ongelmia, suunnittelee, muodostaa ja varastoi muistoja ja säätelee tahdonalaisia liikkeitä.
 6. ulla on aina ollut käsitys,että eläimet omaavat enemmän taitoja kuin itseään fiksuimpana pitävät ihmiset osaavat kuvitella. Väittäisin jopa, että eläin omaa viisautta, suurta vaistomaista ymmärrystä kokonaisuudesta joka ei vie tilanteisiin joita ihmiskunta itse itselleen ”älyllisesti” järjestää…

Surullinen tilanne ei koske pelkästään orankeja vaan myös norsuja, simpansseja ja joitakin valaslajeja. Kulttuurisesti siirtyviä piirteitä omaavien lajien sukupuutto alkaakin kulttuurin köyhtymisellä, joka entistään heikentää lajin selviytymismahdollisuuksia.Sillä on periaatteessa sama FIELDSIN MEKANISMI kuin ehdollistumi- sellakin SOLUTASOLLA,mutta se esiintyy synnynnäisissä ehdottomis- sa reflekseissä, jotka eivät myöskään kokonaan häviä (paitsi vamman seurauksena).Aiemmat havainnot simpanssien epäitsekkyydestä saattoivat olla vahinkoja, esittää brittiläis-saksalainen tutkijaryhmä.RJK: Tuo on väärä käsitys ja oli myös behaviorisminkin väärä dogmin, joka erotti sen ihmisen tietoisen toiminnan psykologiasta (Vygotski ym.). Koneistot ovat kyllä suunnattoman paljon enemmän samanlaisia kuin itse käyttäytyminen, joka poikkeaa jyrkästi simpanssista ihmiseen. Tosin siinä koneistossakin on pikemminkin suurempia kuin pienempiä eroja kuin on tavallisesti ajateltu. Ihmisen aivoista noin puolet, suhteel- lisesti kymmenkertaisesti simpanssiin verrattuna on myeliiniksi nimi- tettyä ehdollistumisen kannalta olennaista rasvakemikaalia, sen tyyp- pikin on erilainen, samoin sen eräänalaisen vasta-aineen sialiinisokerin, joka liittyy kaikkien solujen liittymiseen toisiinsa. Tämä tekee ihmisen kudoksista mekaanisesti lujuudeltaan ja voimiltaan vain neljänneksen arvoisia simpanssiin verrattuna, ihmisellä on aivan omantyyppisiä monimutkaisimpia ja suurimpia astrosyytti-gliasoluja aivoissa jne.

PSYKOTERAPIAKESKUS VIA

Kielestä vielä: Chomsky on yrittänyt vastata kreationismin ongelmaan arvelemalla, että ehkä joskus 80 000 vuotta sitten nimenomaan yhdel- le kädellislajille sattui tämä mutaatio, jonka jälkeen faculté de langage on ollut olemassa. Not bloody likely. Peilisoluteoria Vakauttavan työskentelyn elementit, harjoituksia Peilisoluteoria tuntuu olevan kuin punainen vaate eräälle. Yksi hauskimpia oli ketju, missä onnistui kytkemään pedofilian peilisoluteoriaan Tiede on tuottanut radikaalimmin uutta tietoa tuntoaistista. Nyt tie- dämme, että kalojen huulet, suualue ja kyljet ovat erittäin tuntoherkät ja kala tuntee voimakasta kipua, samoin selkärangattomista ainakin mus- tekalat. Kipu ei riipu eläimen koosta. Kaltoin kohdeltu norsu aistii kovaa kipua siinä kuin kissan hampaisiin joutunut hiirikin. Yksi eläintieteissä noussut kysymys on eläimen kroonisen kivun tunnistaminen. Eläimen käytöstä tulkitaan virheellisesti, kun ei tunnisteta sen tuntemaa kroo- nista kipua. Telkänranta nostaa esimerkkejä norsujen, kissojen, koirien ja lehmien kroonisesta kivusta ja kipukäyttäytymisestä.Peilaamiseen ja puhumiseen käytetään samoja aivojen osia, Brocan aluetta otsalohkossa. Alun perin, apinoilla, sen vastuulla oli seurata käsien ja kasvojen liikkeitä. Kun aivot harjaantuivat tässä työssä, samat hermosolut saivat lisäurakaksi äänen käsittelyn.

” Eläytyminen” tarkoittaa, että yksilö tulkitsee jonkun muun käyttäy- tymisen syitä sen perusteella, millaisista syistä hän itse käyttäytyisi samoin.Kirjassa käsitellään lukuisia eläinlajeja, muun muassa jo vanhastaan älykkyydestään tunnettuja delfiinejä, norsuja ja kädellisiä, mutta paljon yllätyksiäkin mahtuu joukkoon. ”Linnunaivoinen” tunnetaan vanhastaan haukkumasanana, mutta nimenomaan lintujen joukosta löytyvät monet eläinmaailman älyköt. Myös kaloilla on yllättäen osoitettu olevan oppi-miskykyä ja toimintatapoja, jotka eivät ole geneettisesti määrättyjä vaan nimenomaan lajikumppaneilta opittuja.

” Entistä suuremmalla syyllä suosittelen de Waalin uusinta kirjaa. Mer- killisiä nämä neokreationistiset kuvitelmat ihmissielusta. Saatetaan jopa kuvitella, että epäitsekkyys ei olisi kehittynyt evoluutiossa. ”Tutkijoiden mukaan aiempi näyttö apinoiden toisten hyväksi toimimi- sesta on saattanut olla pelkkää illuusiota. ”Avuliaisuus” on voinut olla oman edun tavoittelun sivutuote, eli juontua huonosta koeasetelmasta.

”peilisolut”

Tutkijoiden mukaan tämä vihjaa, että epäitsekkyys kehittyi myöhään evoluutiossa eli vasta sen jälkeen, kun eriydyimme simpansseista.Depressioon sairastuminen ja nukkumisen ongelmat voivat juontua yhteisestä taustatekijästä, kuten stressi- tai ahdistumisherkkyydestä. Lapsilla ja nuorilla syy–seuraussuhteet ovat monimutkaisempia, mikä liittyy todennäköisesti aivojen kypsymiseen. Unen puute tai heikko laatu vaikuttaa joka tapauksessa keskittymiseen ja oppimiseen. Levännein aivoin myös tunteiden säätely sujuu paremmin.Siitä voi itse kukin arvioida yhdessä myöhemmin kaikille selvinneeseen tietoon mm. noista ”tieteellisitä yhteistyökumppaneista” ja ”auktoritee- teista”… Tieteelliset kokeethan PERUSTUVAT AINA JOLLEKIN TEORIALLE, jota systemaattisesti osoitetaan todeksi tai epätodeksi!

Tällaisena näki se delfiini hukkumassa olevan ihmisen, jonka se pelasti uimalla alle ja nostamalla pintaan. ”RJK: Tässä on kyseessä ”habitointi” eikä ehdollistaminen, sillä ehdollistuminen on lajilla joilla on aivokuori (cortex).Tutkijat selvittelevät parhaillaan peilisolujen vaikutusta lajihistoriaamme. Olisiko jopa kieli syntynyt peilausmekanismin kautta? Niin kutsuttu puheen havaitsemisen motorinen teoria esittää, että ihminen tunnistaa puheen pikemminkin sitä motorisesti simuloimalla kuin akustisten piirteiden perusteella.Helena Telkänranta noudattaa tunteissa seuraavaa jakoa: aggressio (suuttumus), suru, pelko ja ilo, jonka hän jakaa neljäksi itsenäiseksi po-sitiiviseksi tunteeksi, nimittäin mielihyväksi ja sen tavoitteluksi, seksu- aaliseksi haluksi, leikkisyydeksi ja hoivantunteeksi. Näiden lisäksi hän mainitsee helpotuksentunteen, joka muodostuu pelon ja ilahtumisen yhdistelmästä. ”Kun eläinten käyttäytymistutkimus otti ensiaskeleitaan 1930-luvulla, eläinten käyttäytymisen selitykseksi otettiin käsite vaisto, siis geneetti- sesti ohjelmoitunut tiedostamaton käyttäytymiskaava. ”

Lehdon ja Uusitalo-Malmivaaran tutkimus paljastaa myös univajeen ja masennuksen yhteyden. Ei kuitenkaan pidä ottaa itsestäänselvyytenä, että väsymys on syy ja sairastuminen seuraus, Lehto sanoo. Voi olla niinkin, että ensin puhkeaa masennus, joka vähittäin pilaa yöt. Vastaavasti hyperaktiivisten lasten unipula saattaa johtua siitä, että he eivät pysty rauhoittumaan petiin ajoissa.Tähän tarvitaan vain TÄYSIN EHDOLLISIA refleksejä, muiden lisänä ainakin! (Ivan Pavlov, Anatoli Ivanov-Smolenski).— Käsin tekemisen ja sisältöoppimisen yhdistämistä kannattaisi kokeilla, vaikkapa kertotaulua virkkaamalla.Pään sisältä ei nimittäin löydy mitään moniajosta huolehtivaa keskusta, jonka voisi virittää palvelemaan pirstaleista digielämäntapaa. Tietoinen keskittyminen ja tarkkaavuuden tahattomat harharetket kuormittavat aivan samoja aivoalueita, päällekkäin. Sähellyksen vastainen taistelu on vaativaa.

Hinta: 350 € (+ alv 24% 84€). Nopean varaajan etu -50€ hinnasta: jos varaat paikkasi viimeistään 31.8.2019, on hinta 300€ (+ alv 24% 72€). Hinta sisältää kahden päivän luennot sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.Nyt iso osa aivotieteestäkin liittyy elämäntapoihin, vaikkapa juuri maratonien vaikutuksiin, tai lemmikin paijaamiseen, kieltenopiskeluun ja liian lyhyisiin öihin. Tutkijat selvittävät, miten valintamme vaikuttavat aivojen kemikaaleihin ja niiden eri solukoihin: solumääriin sekä neuronien eli hermoimpulsseja välittävien solujen keskinäisiin yhteyksiin. Vaiston käsitteessä on nykyään olennaista toistuvuus ja kaavamaisuus, tietyn synnynnäisten ydintoimintojen ketjun läpikäyminen. Siinä ketjus- sa voi olla opittuja linkkejä ja erilaista opittua tilpöhööriä vaikka kuinka paljon.Erilaista ajatteluteorioista Irene Pepperberg nojaa, tai ainakin 10 vuotta sitten nojasi, niistä ääliömäisimpään, ”Pielineurooniteoriaan”: RK 03.02.2004 00:44:47 132687

Trauma ja keho - seminaari 16

Viisas Hans (saks. Kluger Hans, n. 1895 – n. 1916) oli hevonen, jonka väitettiin osaavan ratkaista matemaattisia ja muita älyä vaativia tehtäviä.Tämän pahoinvoinnin kääntöpuoli voi hyvinkin olla, että aivojen helliminen käsitöihin liittyvillä väri-, materiaali- ja tuntoaistimuksilla parantaa oloa ja toimintakykyä. Toiminnanohjauksesta vastaava alue otsalohkossa vetristyy. Ehkä kyseessä ei ole mikään peilisoluteoria tai ajatustenluku, kun puhutaan ennakoinnista. Joulupukki on pidetty ja rakastettu hahmo. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä Toverin nahkoihin asettumisen fysiologia alkoi paljastua Parman yliopistolla 1990-luvulla. Neurotieteilijät huomasivat, että makakin tietyt aivosolut aktivoituvat samalla tapaa, ojentaapa se itse kättään kohti rusinaa tai seuraa vierestä vastaavaa kädenojennusta. Tämä samastuminen tai empatia vaikuttaa niin tunteisiin kuin fysiikkaan: iloa ja pelkoa, säpsähdyksiä ja kipua toisen puolesta. Taito on synnynnäinen eikä edellytä tietoista ponnistelua.  

Osasiko ihmetrolli-harmaapapukaija Alex (? - 2007) oikeasti laskea ja

 1. kä kaava mukaan men- nään nyt. Otetaan yksi esimerkki: simpanssilla on juomavesitynnyri ja juomakippo, sekä ruokatynnyri, banaaneja ym., joka ruokatynnyri aina joskus syttyy ulkopinnaltaan palamaan, mikä simpanssi on opetettu sammuttamaan juomavedellä juomakippoa käyttäen.Simpanssin pitää vähän vahtia ruoka- ja juomatynnyriään.Sitten simpanssi viedään ruo- katynnyreineen ja juomakippoineen, mutta ILMAN juomavesitynnyriä lautalle, josta se voi myös lankuista rakentaa sillan rantaan, mikä sille myös on opetettu. Nyt tynnyri sytytetään taas palamaan. Simpanssi rakentaa sillan ja hyökkää juomatynnyrille hakemaan ”sammutusvettä”. AJATTELEVA simpanssi kahmaisisi sitä muitta mutkitta merestä.
 2. Peilisoluteoria on katsottava nykyisellään kuuluvaksi evoluutiopsykologisten eli sosiobiologisten teorioiden ryhmään, joihin sisältyy väärä ja älytön olettamus geenistä tulevasta ajattelusta
 3. 5 Kasvavasta innostuksesta huolimatta peilisoluteoria ei ole saanut osakseen yksimielistä hyväksyntää. Cecilia Heyes (2010) toteaakin, että peilisoluteoriaan uskovien ja sen kriitikoiden..
 4. RJK: Edellisen, seuraavaa kirjaa perusteella ei kyllä vastaa tieteellisen kärjen tasoa, vaan Suomalaisen pölhöpseudotiedekuplan tasoa.
 5. en on leijonanosa ihmisyydestä.
 6. Ihmisillä näitä peilisoluja on monessa kohtaa aivoja, muun muassa otsalohkon liikealueilla ja ohimolohkossa. Pieni osa niistä toimii näön lisäksi myös kuuloaistimusten perusteella.
 7. oletettujen tiukkojen rajalinjojen sijaan sijaan monelle o

Frans de Waal ei ole Koivulan tapainen ihmisen kuolemattomaan sieluun uskova leninistikreationisti vaan kunnon evolutionisti ja materialisti. Hän käy läpi koko eliökunnan kognition tutkimuksen, myös Hansin ja Alexin tapaukset, uusimmassa teoksessaan. Suosittelen.Hevosten kommunikaatiosysteemi perustuvat todennäköisesti kykyyn havaita vähäisiä asennon muutoksia, mistä saattaa johtua Hansin taita- vuus von Ostenin ilmeisesti täysin tahdottomien vihjeiden seuraami- sessa. Tällainen lahjakkuus ruumiillisten vihjeiden havaitsemisessa ei rajoitu ainoastaan hevosiin: Pfungst kokeili hypoteesiaan tällaisten vih- jeiden havaittavuudesta laboatoriokokeessa, jossa hän itse oli hevosen osassa ja vastasi koputtamalla muiden osallistujien esittämiin kysy- myksiin. Pfungst havaitsi, että 90 % osallistujista antoi tarpeeksi vihjeitä, että hän saattoi päätellä oikean vastauksen.

Kallon alta Helsingin yliopist

ÄLLISTYTTÄVÄ MUISTI | Suurinta huomiota tutkija herätti kokeilla, joissa sikiöitä viihdytettiin toistuvasti Tuiki tuiki tähtönen -laululla. PLOS ONEssa alkujaan julkaistuista tuloksista kertoivat maailman lehdet Guardianista Washington Postiin ja Science Dailyyn.”Epäitsekkyys” ei ylipäätään ole kehittynyt evoluutiossa (kuten ei mikään ”absoluuttinen epäitsekkyyskään”), vaan nuo ovat kehittyneet ihmisyhteiskunnassa. ”A”: ” Mutta aistit voivat olla yhtä hyvin kapeampia: esimerkiksi useim- milta nisäkkäiltä ja pölyttäjähyönteisiltä puuttuu kyky nähdä punaista väriä. Eipä ihme, ettei luonnossa esiinny puhtaanpunaisia kukkia.Jatkokokeessa tapin irrottaminen vaikutti simpanssin omaan herkku-annokseen. Nyt käyttäytyminen muuttui: simpanssi avasi salvan, jos siitä seurasi sille vatsantäytettä, muuten se jätti tapin paikoilleen.

Skepsis ry - Keskustel

 1. Kieli edellyttää ajattelua, mutta ajattelu ei kieltä. Filosofisen nimittelyn alueelle saavutaan,kun keskustellaan siitä,voidaanko kaikkia monimut- kaisia symbolikieliä kutsua kieliksi, mutta omalta osaltani ratkaisin asian tässä virkkeessä.
 2. http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/osasiko-ihmetrolli-harmaapapukaija-alex-2007-oikeasti-laskea-ja
 3. en säännöllisesti lypsyrobotille. Ehdollistavassa oppimisessa on kautta maailmansivu käytetty pakot- tamista ja rankaisua. Pelko ja kivun aiheutta

Lomailu kuormitta

Vaiston käsityksen mahdolliseen romukoppaamiseen vaikuttaa, mitä tarjotaan tilalle. Telkänranta tarjoaa mm. ”tunnetta” (feeling) ELÄIMIL- LE, ja pieleen menee, että ryskyy, vaikka esimerkiksi eroottinen perhe- rakkaus saattaakin olla eläinten pesimävaiston perillinen mm.siten, et- vastaa samoihin biologisiin ”haasteisiin”, ja se toteutetaan tai ”täy- tetään” samaan tapaan. Ne ovat kuitenkin aivan erilaisia entiteettejä alkaen siitä, että rakkaus on kielellisrakenteisen tajunnan ilmiö, jolla on kohde, eikä se ole minkään kaavan pakonomaista suorittamista.Vaiston käsitteelläkin on kuitenkin rajoituksensa: Täysin kaavamaista geeniperäisten raketiden ohjaamaa reagointia ei kannata nimittää vais- toksi, vaan suoraan ehdottomaksi refleksiksi. Edelleen: KAIKKI tuollai- set, yksittäiset reaktiot koska tahansa ja missä tahansa EIVÄT ole vais- toja. Vaiston käsite olisi syytä rajoittaa selkärankaisiin, joilla on myelini- soituvat aksonit, ja siten aitoa oppimista. Se on usein myös yksinkertaisten ehdottomien refleksien tarkan toiminnan ehto.

Vai voiko? Yliopiston psykiatrian professori Tiina Paunio kertoo, että lääketieteilijät ovat tehneet asiasta laajojakin tutkimuksia ja aikuisten osalta näyttö on väestötasolla varsin selkeää.”Anneli”: ” Lisääntyvä tieto eläinten sisäisestä maailmasta avartaa maa-ilmankuvaa tavalla, joka on rinnastettu jopa evoluution tai dna:n löyty- miseen. Niinpä Telkänranta täsmentää teoksensa sisällön: se vastaa vuoden 2014 lopussa valinnutta tieteellisen tiedon tasoa. ”

”A”: ” Hän mainitsee tunteiden yhteydessä myös nälän-, janon-, inhon-, väsymyksen- ja sairaudentunteet. Vaikka psyykkinen ja fyysinen on tun- netusti kuin sama ilmiö eri näkökulmasta tarkasteltuna, pidän jälkimmäisiä ennen muuta fyysisperustaisina aistimuksina. ”Habituaatio on ehdottomienrefleksien keskushermostollista tarken- tumista (näön ja kuulon harjaantuminen) tai muuta sopeutumista.8.30-11.30 Hellittävää hengittelyä Case-esimerkki Lyhyt taustoitus vakauttavaan perheterapiaan ja tausteoria Traumatisaatiosta perheen vuorovaikutuksessaNorsu on älykäs eläin ja ottaa konstit käyttöön jos keinot vähissä. Norsuista kerrotaan kirjassa monissa eri asiayhteyksissä. Kuva: Helena Telkänranta. Kirjan kuvitusta.

Numeroiden järjestyksen muistaminen ei kuitenkaan vielä kerro, ym- märtääkö eläin, että jokainen numero symboloi tiettyä lukumäärää. Sen selvittämiseksi on katsottava, osaako eläin myös käyttää numeroita lukumäärien sijasta. Tämä onnistuu mm. reesusmakakeilta. ”Sekä von Osten ja Hans olivat pahamaineisen kiivaita ja tapasivat raivostua silloin kun Hans suoriutui huonosti. Pfungst sai tuta useampia hevosenpuremia tutkimuksensa aikana. [2]Luonnollisten lukujen pareja, joiden summa on 6, on 3:  1+5, 2+4 ja 3+3; pareja joiden summa on 5, on 2 : 1+4 ja 2+3;— Jos dementia olisi kansantalous, se olisi yhtä suuri kuin Turkki tai Indonesia eli kuuluisi maailman 20 suurimman talouden joukkoon. Ja se on kuitenkin vain yksi aivosairaus, Huttunen vertailee. Vaikka näkisin laval-la onnellisen ihmisen, hänen näkemisensä ei välttämättä tee minusta onnellista. Kyse onkin tiedostamisesta. Peilisoluteoria vahvistaa taiteilijan vastuutani po

Perheterapia 02/2018 - Lehtiluukku

7. Sijaistraumatisoitumisen ehkäisystä pähkinänkuoressa - PDF..

 1. en.
 2. kä äärirajoja on mitattu eri eläi- millä runsaasti. Kerrassaan mainio esimerkki kirjassa on kyyhkyjen muistin testaa
 3. ”A”: ” Muistikapasiteettitutkimusten tulosten perusteella tutkijat arve- livat, että muistilla voi olla luultua paljon tärkeämpi merkitys monien muidenkin eläinten luonnonvaraisessa elämässä.
 4. Lapsille näytti tutkijoiden mukaan silti kertyvän arkisin univelkaa, sillä viikonloppu-unet venyivät reippaan tunnin arkiöitä pidemmiksi. Tutkittujen lasten isoisovanhempien lapsuudessa 1930-luvulla nukuttiin nykylasten viikonloppuöiden mittaisia unia.
 5. en olisi ainakin varmasti ollut mil- joona kertaa helpompaa, kuin opettaa ”hänet” TODELLA AJATTELE- MAAN (inhimillisesti), sikäli kuin sellainen lainkaan olisi ollut millään keinolla mahdollista…

Nämä ovat kaikki EHDOLLISTUMISEN, ns. korkeamman hermotoimin- nan muotoja. Näiden erot johtuvat hermostonulkoista seikoista. (Habi- tuaation ero näihin johtuu siis keskushermostonsisäistä syistä; sitä ei pidä sekoittaa myöskään jonkin aistimen TURTUMISEEN johonkin ärsykkeseen, joka on äärishermoston ilmiö.)Useimmilla nisäkkäillä, kuten kissoilla, koirilla, siileillä ja näätäeläimillä, valon ultraviolettisäteet pääsevät silmän verkkokalvolle, minkä seu- rauksena ne näkevät vähemmässä valossa kuin ihminen. Ultravioletti- säteet ovat lyhyitä ja ne viipyvät pimetessä pidempään näkyvissä. Sen seurauksena meidät ihmiset, kuten muutkin tasalämpöiset nisäkkäät, voidaan nähdä vielä sellaisessa hämärässä, missä emme erota itsemme näkijöitä. ”MIllainen niillä mahdollisesti on, sen tietäminen olisi ”telepatiaa. Sitä ei ole edes ihmiten välill’, ei kaapeleilla, eikä ilman! Tajunnat kommunikoi- vat VAIN AISTINTEN VALITYKSILLÄ, joskus tosin alitajuisesti.ELÄVÄÄ KUVAA | Aivojen tapahtumien seuraamisen tekniikat ovat kehittyneet räjähtäen. Onpa puhe rakkaudenhuumasta tai Alzheimerista, tarinaa saa terästetyksi digitaalisella kallokuvalla, jossa milloin mitkäkin aivoalueet sykkivät punaista: täällä tapahtuu! Niin sanotun toiminnallisen aivokuvantamisen historia on kuitenkin lyhyt, vasta kolmen vuosikymmenen mittainen.”A”: ”Tutkimuksen edistyttyä monet eläinten edesottamukset, joita ta- vattiin selittää ”vaistolla” tai ”vietillä”, ovat osoittautuneet joukoksi kes- kenään aivan erilaisia ilmiöitä. Suurin osa selkärankaisten eläinten toi- minnasta on seurausta synnynnäisen ja opitun erilaisista yhdistelmistä.”

Full text of Kansan Aani 2005 Koko Vuosikert

”A”: ”Ajattelumme on todella mullistunut tutkimustulosten myötä, sillä vielä 1960-luvulla työkalujen valmistaminen oli yksi niistä asioista, joihin vain ihmisen uskottiin kykenevän. Työkalujen käyttö oli tuolloin jopa yksi ihmisen määritelmiä.Kuuden eläimen kohdalla salvan irrottaminen aiheutti sen, että tutulle simpanssille ropisi pähkinöitä. Itse ne eivät saaneet mitään. Peilisoluteoria selittää kenties myös sitä, miksi jännittyneiden, estyneiden tai epäergonomisesti puhuvien ihmisten seurassa ääneni huononee välittömästi Oivaltavaan oppimiseen yltävät ihmisen lisäksi ainakin delfiini ja valas, norsu, sika, varislinnut kuten varis ja korppi, eräät papukaijat sekä muutamat apinalajit. ”

Medikalisaatio - TS Blogi

Lintujen ”kieltä” ohjaavat aivan muuta aivoalueet kuin nisäkkäiden, sillä linnuilla EI OLE kurkunpäässä ääniä muodostavaa ”larynxia” (äänielin- tä),eikä näin ollen myöskään ”Brocan aluetta”,joka apinoilla ohjaa ruoan pureskelua siten,ettei vaarallisen kokoinen ja muotoinen kappale pääse kurkkuun asti (mikä on ilmeisesti kunnialla suoritettuna erittäin vaikeaa, joskaan kurkkuun jäänyt ruoka ei niillä heti tuki myös hengitystä, kuten ihmisellä), vaan lintujen äänielin on keuhkoputkien liittymäkohdassa sijaitseva aivan toisen sorttinen ”syrinx” (joka kyllä myöskin kytkeytyy signalisaatioon).Oppimisvalmius liittyy vauvoille hyödyllisiin perustaitoihin. Niiden on viisasta tunnistaa tulevan elinympäristön arkiäänet ja etenkin rekisteröidä korkeudenmuutoksia aikuisten laulunsävyisessä hoivapuheessa. Näillä muutoksilla aikuiset nimittäin tietämättäänkin korostavat eräitä muita puheensa piirteitä. Niitä, jotka lapsen on pikapuolin otettava haltuun.Jokainen kirjan laaja ja monipuolinen asiakokonaisuus olisi oman bsa väärti. Joudun tyytymään tässä vain irrallisiin poimintoihin.Hans-hevosen omisti gymnasium-opettaja Wilhelm von Osten, joka harjoitti myös hevosten koulutusta ja frenologiaa sekä piti itseään eräänlaisena mystikkona. Von Osten opetti Hansin laskemaan yhteen ja vähentämään, kertomaan ja jakamaan, laskemaan murtoluvuilla, tun- nistamaan kellonajan, pitämään lukua kalenteripäivistä, erottamaan sä- vellajeja sekä lukemaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään saksaa. Hän saattoi kysyä esimerkiksi: ”jos kuukauden kahdeksas päivä on tiistai, monesko päivä on seuraavan viikon perjantai?” Hans vastasi sekä kir- joitettuihin että ääneen lausuttuihin tehtäviin koputtamalla maata ka- viollaan. Von Osten esitteli Hansia kautta Saksan ilman pääsymaksuja. Hansin kykyjä esiteltiin myös New York Timesissa. [2]

Poliitikot rikosvastuuseen valehtelusta Uusi Suomi Puheenvuor

 1. Jaettuun intentioon tai eläytymiseen EI tarvitse liittyä ”myötätuntoa” kuten ”empatiaan”.
 2. Tieteessä tapahtuu -lehdessä 1/99 professori emerita Kirsti Lager- spetz kirjoittaa Frans de Waalin teoksesta Hyväluontoinen. Oikean ja väärän alkuperä ihmisessä ja muissa eläimissä. Teos käsittelee il- meisesti pääasiassa simpanssien käyttäytymistä. Kommentoin vain Lagerspetzin kirjoitusta, en itse kirjaa. Eräät kirjoituksen ajatukset nimittäin merkitsisivät sitä, että suurin piirtein kaikki yhteiskunta- tieteiden tähänastiset tulokset, menetelmät ja näkökulmat olisivat täysin päin mäntyä, jos nämä ajatukset olisivat tosia. Ongelmatto- mia de Waalin-Lagerspetzin johtopäätökset eivät ole puhtaasti biologiseltakaan kannalta.
 3. En oikein tiedä mitä ajatella tästä avauksesta. Koivula on taas kerännyt tekstiä ja linkkiä sieltä sun täältä ja ihmeellisiä viitteitä ja vihjeitä riittää joka suuntaan. Jälleen kerran on homman ydin hukassa.
 4. kään tiettyjen atomien läjiä, vaan VAIHTUVIEN atomien pysyviä or- ganisaatioita. Tällaisten ”organisaattoreiden” välityksellä myös erilais- ten mahdollisten stabiilien aineiden määrä fysikaalisissa olioissa nou- see monikertaiseksi:Niiden joukossa on aineita,joihin ilman elollisia oli- oita ei ole ollut mahdollista päästä, vaikka ne olisivat ennenkin olleet stabiileja, jos jokin ”taikasauva” olisi niitä ”luonut” oikoen mutkat suoriksi.

Makroevoluution todisteet

Psykologi Oskar Pfungst tutki Viisaan Hansin vuonna 1907 ja osoitti, että se ei ratkaissut tehtäviä itse vaan tarkkaili läsnä olevien ihmisten reaktioita. Pfungst havaitsi kyseessä olevan metologisen virhevaiku- telman; hevonen käyttäytyi vastaukset tietävän ihmiskouluttajansa ei-tahdonalaisiin elekielen merkkeihin. Kouluttaja itse ei tiennyt välittävänsä mitään vihjeitä.[1] Ennaltaehkäisyn kannalta empaattisen yhteyden seurausten käsittämistä syventää ja helpottaa ymmärrys Damasion somaattisten merkkien teoriasta sekä ns. peilisoluteoria Tajunnassa muodostuu eräänalinen ideaalinen psyykkinen ”tila”, ”näyt- tämä”, jossa mielikuvia voidaan loogisesti yhdistellä, ja myös jakaa osiin (analysoida) jne.

PÃÃTÃS - Helsingin psykologiyhdisty

 1. ”A”: ” Mikään eläin ei kuitenkaan totu, jos sen sisäinen motivaatio toisen- laiseen käyttäytymiseen on voimakkaampi kuin mukautumisen suoma. Esimerkiksi Telkänranta ottaa sian, niin villin kuin kesynkin ja sen tonki- misen ja pureskelun tarpeen. Käyttäytymistarpeet ovat niin keskeinen osa eläimen aivokemiaa, ettei eläimellä ole keinoja tottua sellaiseen ympäristöön, jossa se ei voi toteuttaa voimakkaita sisäisiä motivaa- tioitaan, vaan eläin kärsii, stressaantuu ja masentuu, voi siis huonosti. ”
 2. ◦ Tunteet ovat voimakkaita ja voivat viedä mennessään ◦ Tunteet ovat tarttuvia (peilisoluteoria) ◦ Tunteet nopean orientaation välineenä; monimutkaisissa ja nopeissa tilanteissa
 3. en on saattanut olla yksi lajimme menestyksen salaisuuksista jo evoluutiomme alkuvaiheissa. Kyky ymmärtää toisia yhä parem
 4. https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/07/johtava-neurofysiologi-r-douglas-fields-analysoi-donald-trumpin-kampanjaa
 5. P.S. Biologi Helena Telkänrannalle on myönnetty Lauri Jäntin säätiön palkinto teoksesta Millaista on olla eläin? Palkinnon suuruus on 15 000 euroa. (2 1.1. 2016) ”
 6. määrää, joka keskuudessamme virtasi viikon. aikana. Peilisoluteoria oli päivästä. toiseen esillä käytännön kokemuksissa ja. esimerkeissä
 7. en on nostanut esiin uusia kysymyksiä, ja niiden avulla voidaan saada uusia vastauksia. ”

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/01/osasiko-ihmetrolli-harma… http://www.hs.fi/tiede/art-2000002870519.htmlJos sellaista ”tilaa” ei ole, ei ole loogista ajatteluakaan, esimerkiksi päässälaskua, vaan kyse on muista ilmiöistä.

Pamfletti - Sivu 4 - Potku

mielikuvaharjoittelu « Ajattelun ammattilaine

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/03/moraalisaannot-eivat-voi-olla-geeneissa-risto-koivula-1999 http://www.tieteessatapahtuu.fi/995/kesk.htm#koiKoulutuspäivien keskeisenä teemana on traumatisaation tunnistaminen yksilötasolla ja perheen vuorovaikutuksessa. Koulutuksessa esitellään psyykkisen trauman syntymekanismeja, vaikutuksia ja hoitoa. Koulutuksessa tutustutaan vakauttavaan työotteeseen; vakauttava perheterapia on suomalaisten perheterapeuttien kehittämä perheterapian sovellus, jossa yhdistetään perhe- ja pariterapian sekä traumaterapian, kiintymyssuhdeterapian, sensorimotorisen terapian, psykofyysisen hengitysterapian ja neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Vakauttavassa perheterapiassa keskitytään perheen vuorovaikutuksen hankaliin ja säätelemättömiin hetkiin, niiden ennakointiin, pysäyttämiseen sekä vakauttamiseen kehollisin menetelmin. Vakauttava perhenäkökulmainen työote soveltuu yksilötapaamisiin, pari- ja perhetapaamisiin sekä vanhemmuuden ohjauksiin.

Tämän jälkeen Pfungst alkoi selvittää kysyjän käyttäytymistä yksityis-kohtaisemmin, ja osoitti että kun Hansin koputukset lähestyivät oikeaa vastausta, kysyjän ryhti ja kasvonilmeet muuttuivat säännönmukaisesti kun jännitys kasvoi – kun hevonen kopautti viimeisen kerran oikean vastauksen kohdalla, jännitys laukesi. Tämä viittasi siihen, että Hans osasi päätellä siitä milloin lopettaa koputus.1900-luvun alussa yleisö oli kiinnostunut eläinten älykkyydestä suurelta osalta Charles Darwinin tuolloin tuoreiden julkaisujen johdosta.Fieldsin mekanismi löydettiin aivan ensimmäiseksi habituaation piiris- tä, sähkökalojen näön tarkentumisen mekanismina hermosignaalien tarkentuvan temporaalisen summautumisen muodossa (laukaistak- seen jonkin neuronin varauksenpurun ja näköaistimuksen, Michael V.L. Bennett 1971).” Mirror neurons are those bits of the brain that respond to an action the same way whether you see the action being performed or if you do the action yourself. This response occurs for both gestural actions (those done physically, with one´s hands), and those done orally (with one´s mouth). And many of these neurons are in Broca´s area. Thus data exist that can be interpreted to support the gestural origin of language; that is, that a small change in one part of the brain could have led to the change from learning communicative gesture to learning speech through an imitative program, and that the same area could indeed initially be used for both simple gestural and linguistic combinations. ”— Kiireinen, sirpaleinen aikamme kasaa aivokuorelle työtä ja vaatii ihmiseltä huimaa keskittymisen kykyä, jos aikoo välttää ylikuormittumisen. Olen miettinyt, että nuorille pitäisi alkaa opettaa palautumista: stressin ehkäisemistä ja laukaisemista. Tässäkin käsityöt voisivat auttaa.

”Apinat eivät olleet sen enempää altruistisia kuin pahanilkisiäkään. Ne olivat välinpitämättömiä.”AISTIMUKSET VETRISTÄVÄT | Yhden kiinnostavan suunnan alullaan oleville tutkimuksille viitoittavat rotilla tehdyt deprivaatiokokeet, kertoo kognitiotieteen dosentti Minna Huotilainen. Näissä testeissä jyrsijöille aiheutetaan aistimuspula pukemalla niille tuntoärsykkeitä vaimentavat töppöset. Pula panee eläimet etsimään kadonneiden aistimusten sijalle uusia. Ne alkavat kehittää itselleen haamuärsykkeitä ja lopulta käyttäytyä kaikin puolin sekavasti. Ihmiset ovat käyttäneet sensorista deprivaatiota kidutuskeinona. Peilisoluteoria Pystyvyyden tunteen lisäksi ympäristömme ja kulttuurimme vaikutus on keskeinen tekijä valitsemiimme tavoitteisiin. Ympäristön vaikutus on melkein aina tiedostamaton, joten emme.. Muistin lisäksi mielenkiintoinen tarkasteltava on kyky yleistää. Telkän- rannan mukaan kyky yleistää sujuu jo melko yksinkertaisilla aivoilla, mutta mitä älykkäämpi eläin on, sitä helpompaa ja nopeampaa sille on opittujen asioiden soveltaminen uusiin yhteyksiin. Äly on sinänsä yksi avu monien joukossa. Se ei suinkaan ole kaikille lajeille se tärkein, vaan lajin säilymisen kannalta oleellisempaa voi olla vaikkapa kyky kiihdyttää ja juosta nopeasti.

Yliopiston lääkärit, biotieteilijät, psykologit ja pedagogit kertovat tarkemmin, mitä kallon alta on hiljattain löytynyt.Kehollista oppimista, luovuutta, muotoilua ja niihin liittyviä aivomekanismeja tutkivaa hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Siitä odotetaan konkreettista apua terapioiden ja opetuksen kehittämiseen. Helsingin yliopistosta hankkeeseen osallistuu etupäässä opettajankoulutuslaitoksen tutkijoita.Nyt Helsingin yliopiston tutkijat ovat päättäneet porautua käsitöitä aktiivisesti harrastavien ihmisten aivoihin. Käsitöiden terapeuttisista vaikutuksista on jo näyttöä, mutta miltä näyttävät virkkuumestarin aivokuvat?

Eräät lemmikkipapukaijojen omistajat ovat pitkään ounastelleet, että heidän lintunsa eivät pelkästään toistele oppimiaan sanoja aivotto- masti miten sattuu. Näyttää siltä kuin linnut joissakin tilanteissa ymmär- täisivät, mitä jokin sana tarkoittaa. Harmaapapukaijoilla eli jakoilla teh- dyt tutkimukset ovat osoittaneet, että ainakin tällä lajilla on kyky oppia käyttämään sanoja oikeissa merkityksissään. Tuskin Irene Pepperber- gin, joka nykyään työskentelee Harvardin ja Brandeisin yliopistoissa Yhdysvalloissa (hän on tohtori fysikaalisen kemian alalta Harvardista vuodelta 1976, HM), on tutkinut tämän lajin sanallista hahmotuskykyä 1970-luvulta alkean.Hanki hohtaa ja aamurusko on vaaleanpunainen, mutta vitosluokka nuokkuu. Siitäkin huolimatta, että murrosiän hormonit eivät ole vielä keikauttaneet vuorokausirytmiä sijoiltaan.

Vaikka kaikki simpanssit selvästi näkivät, että niiden tekemä valinta joko auttoi tai haittasi muita, niiden käyttäytyminen ei muuttunut suuntaan tai toiseen.STRESSI LAUKEAA | Niille onnekkaille, joilla käsitöihin yhdistyy lämpimiä muistoja, kudin tai virkkaaminen on hyvä apu, kun edessä on vaativa oppimis- tai ymmärtämisurakka, Huotilainen sanoo. Jos omaksuttava asia on kimurantti ja kaupanpäällisiksi vielä esitetty vaikkapa vieraskielisenä luentona, puikkojen heiluttelu auttaa. Käsityö imee puoleensa juuri sopivan siivun huomiosta niin, että pingotus laukeaa. Rennompana ymmärtää paremmin. Automatisoituneita käsityörutiineja pyörittävä limbinen järjestelmä ja mutkikkaammista ponnistuksista vastaava aivokuori ruksuttavat somasti rinnakkain.Behaviorismi on ETOLOGIASSA täyttä tavaraa toisin kuin ihmistieteis- sä. Eläintieteessä sen olennaisia premissejä esimerkiksi tuolta 70-luvun tasolta ei ole osoittautunut virheellisiksi. Sen sijaan niitä on yritetty api- nanraivolla ”unohtaa”, ja sellaista palvelevasta hölynpölystä on makset- tu ruhtinaallisesti, ja sellaisella on ollut Suomessa julkisuusmonopoli ainakin 20 vuotta.

Niin ikään yhteisöllinen suunnittelu on aivan eri prosessi kuin suunnittelutyö sinällään. Käsityötieteen yliopistonlehtori Henna Lahti tutkii aihetta Handling Mindissa. Parhaillaan hänen ryhmänsä analysoi videotallenteita, joissa käsityönopettajaksi opiskelevien pienryhmät suunnittelevat 3D-palapelejä näkövammaisten lasten käyttöön.Seitsemälle muulle koe-eläimelle tapin irrottaminen tarkoitti sitä, että naapuritkin jäivät herkuitta.Hermosolujen haarakkeiden nystyt paljastavat aivojen kunnon, kertoo Pirta Hotulainen, joka johtaa Viikin kampuksella yhtä Neurotieteen tutkimuskeskuksen laboratorioista.Mitä enemmän saamme tietoa muista lajeista, sitä pienemmäksi näyt- täisi kuroutuvan ero ihmisen ja monien muiden nisäkäslajien sekä erityisesti lintujen kanssa. Mutta toisaalta ihminen on saanut kumuloituvasti oman, pysyvän etumatkansa: ”Kädellistutkijat ovat raportoineet apinoiden auttavan toisiaan eri tavoin. Tuoreen tutkimuksen mukaan ne eivät piittaakaan lajitovereidensa hyvinvoinnista tuon taivaallista.

Pareja, joiden summa on 2, 1: 1+1,  yhteensä 3+2+1+1 = 7 3:n luvun kombinaatiota, joista kaksi on termiä ja yksi on summa.Von Osten ei koskaan vakuuttunut Pfungstin tutkimuksen tuloksista, ja jatkoi Hansin esittelyä myös tulosten paljastamisen jälkeen suurelle saksalaisyleisölleen.Millaista on olla eläin? on niitä teoksia, jotka tuntuisi tarpeelliselta lukea toiseen kertaan. Tietoa ja ajattelemisen aihetta se antaa siinä mitassa. Se on niitä kirjoja, joiden soisi kuuluvan kodin peruskirjastoon – siitä huolimatta, että tämäkin tieto aikaa myöten vanhenee.  Hakuteoksena käyttämistä helpottaa lopussa oleva asiahakemisto, missä on eri asia-aiheiden lisäksi aakkosjärjestyksessä kaikki ne eläimet sivunumeroviit- tauksineen, joista kirjassa on kerrottu. Jos siis haluan tietoa vaikkapa kanan tai hevosen käyttäytymisestä ja tarpeista, asiahakemiston kautta pääsen palaamaan oikeisiin kohtiin kirjassa.Tyly totuus paljastui, kun Claudio Tennie Birminghamin yliopistosta kollegoineen ryhtyi selvittämään, miten syvää ja säännönmukaista simpanssien oletettu epäitsekkyys oikein on.Tervetuloa Psykoterapiakeskus Vian järjestämään kaksipäiväiseen seminaariin Poriin, Yhteisötalo Otavan koulutustiloihin.

PAREMPAA TERAPIAA | Äänimaisemasta Huotilainen poimii esiin perheen koiran. Sikiö tottuu sen rähäköintiin niin, että tuskin alkaa parkua tuttua haukkua syntymänsä jälkeenkään.Okasten muokkaamista on jo kokeiltu rotilla, Hotulainen kertoo. Tutkimusten avulla toivottavasti hahmottuu, kuinka eri aivosairauksien ja oppimisvaikeuksien hoito pitäisi kohdistaa.

— Ainakin lukihäiriön varhaista kuntouttamista oikein suunnitellun puheen, musiikin ja laulun avulla olisi hyvä tutkia. Laulussa äänenkorkeuksien ja muiden puheen piirteiden havaitseminen kulkevat käsi kädessä. Tämä peilisoluteoria pistää epäilemään juttua muutenkin. Mirror neurons are those bits of the brain that respond to an action the same way whether you see the action being performed or if you do the.. Peilisolut ovat varsin fiksu kuvastin, enemmän kuin imitoijia. Ne täydentävät havaintoa, jos osa tapahtumasta jää näkemättä, ja reagoivat siihen, mikä on vasta tapahtumaisillaan. Vauva tosin joutuu odottamaan noin vuoden ikään asti ennen kuin oppii reagoimaan muiden liikkeisiin ennakoiden.Kädet ovat oppimisen väline paljossa muussakin kuin varsinaisissa käsitöissä, myös aivan abstrakteissa taidoissa. Matematiikka alkaa hahmottua, kun lapsi laskee palloja tai palikoita sormella tunnustellen. Vähitellen näistä liikkeistä ja tuntemuksista kehkeytyy ajattelua, päässälaskua.

Toki on tullut sellaista uutta tietoa, erityisesti hermostollisista mekanis- meista, joka ei kumoa vanhaa tietoa, vaan syventää sitä. Sellainen tieto on yhteistä ihmistieteiden biologisten perusteiden kanssa.Tiedonantajan asiantuntematon ylistävä juttu kirjasta (kiitoksia vaan, en olisi muuten huomannut kiinnittää siihen huomiota!):Kieli tarvitsee symbolifunktion, joka on erityislaatuinen muuntunut instrumentaalinen ehdollinen refleksi:12.30-15.30 EMDR terapia traumamuistojen työstämisessä Traumatyöskentely perheterapiassa Tapaamispaikkaharjoitus – sisäisien puolien kanssa työskentelyIhmiselläkin on monia muitakin systemaattisenkin yhteiskunnallisen sääntelyn muotoja kuin moraali. Käyttäytymisen perumalli on tieteel- lisesti ja muuten perusteltu päämäärärationaalinen toiminta. Erilaiset sääntelyt, myös moraali, merkitsevät yksilön kannalta usein tinkimistä itse mielletystä ”maksimaalisesta omasta edusta” jonkin muun arvon, päämäärän hyväksi.EHDOLLISTUMISILMIÖ EI MISSÄÄN TAPUKSESSA TARKOITA PELK- KÄÄ IHMISEN SUORITTAMAA PAKOTTAMISTA,VAIKKA TÄMÄ ONKIN KÄYTÄNNÖSSÄ AIVOAN MENETELMÄ TUTKIA KAIKKEA EHDOLLIS- TUMISTA KOKEELLISESTI, KOSKA MUUTOIN OIKEA ALKUPERÄINEN ÄRSYKE EI YLEENSÄ OLE TIEDOSSA!!!

 • Kikherne snacks.
 • Mercedes benz gla 180 a premium business.
 • Pienet kirjaimet isoiksi word.
 • Fork on tour turku.
 • Kartusiaanimunkki.
 • Bodypainting tampere.
 • Royal canin hepatic.
 • Bugatti veyron 0 100km/h time.
 • Suurimmat kansanmurhat.
 • Entocort.
 • Gibbs free energy spontaneous.
 • Global village dubai ticket.
 • Airsoft kranaatit.
 • Mihin jehovan todistajat haudataan.
 • Cumulus anki lindqvist.
 • Horse equestrian.
 • Ennakkoäänestys 2018 lahti paikat.
 • Luuruhje nilkassa.
 • Perheen verkostokartta.
 • Säästömarket huittinen kesätyö.
 • Vanhan koiran jalkavaivat.
 • Personal trainer netissä ilmaiseksi.
 • Bauhaus temal keittiöt.
 • Valio profeel proteiinivälipalajauhe.
 • Ronaldinho número 21.
 • Kuinka usein kuntavaalit järjestetään.
 • The day after tomorrow trailer.
 • Lauri wuornos.
 • Fisher price little peoples.
 • Uni mannheim wirtschaftsmathematik modulplan.
 • Tukholma pommi isku.
 • Grana varaosat.
 • Jäätie kuopio vehmersalmi kartta.
 • K3 talot hinta.
 • Subway sverige.
 • Brahen kenttä historia.
 • Css font color.
 • Poijärvi suku.
 • Vietnam passin voimassaolo.
 • Mütterzentrum leipzig grünau.
 • Tv seinälle.