Home

Raskaudenkeskeytys tampere

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Kohti lapsiystävällisiä maakuntia, LAPE seminaari 24.1.2018 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 51 51 Liitteet Liite 1 Opinnäytetyön saatekirje Liite 2 Opinnäytetyön tutkimuslupahakemus... 53 Ehkäisymenetelmät Ehkäisyn aloitus & valinta Mikäli raskaus ei ole ajankohtainen toive ja seksistä haluaa nauttia huoletta, on syytä huolehtia luotettavasta raskauden ehkäisystä Keskustele terveydenhoitajan

Raskaudenkeskeytys [Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja

Haulla raskaudenkeskeytys tulee ensimmäisenä tietoa Duodecimilta, Stakesilta ja terveyssivuilta. Raskauden keskeytys ja raskaudenkeskeytys ovat sen sijaan suomen kieltä. Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

36 36 puolella. Tutkimuksessa tuli ilmi vahvasti, että hoitajat kokivat, että raskaudenkeskeytyspotilaiden tulisi saada enemmän henkistä tukea. -- Se henkinen tuki on sellanen joka ehkä sitä monesti kaivattais. Terveysaseman puolella siellä on niitä hoitopolkuja on ja sitä kehitetään koko ajan siellä ja tavallaan meiltä karsitaan kokoaika ja meijän pitää vaan ohjata sinne. - Kätilöt kokivat, että nykyisellään henkisen tuen saaminen raskaudenkeskeytyksen jälkeen ei ole välttämättä helppoa ja tuen muodot eivät ole aina kovin selkeät. Aiemmin naistentautien poliklinikan käytettävissä oli sairaalapastori ja psykiatrinen sairaanhoitaja, mutta tällä hetkellä potilaille ei ole mitään konkreettista tukea tarjolla muuta kuin terveysasemalla. Kätilöt kokivat, että potilaat hyötyisivät, jos heille olisi osoittaa selkeä paikka tai tukiryhmä, mistä saa tukea. -- Jatkotuen tarvehan on tällä hetkellä hyvin tämmönen niinku hajanainen. -- Elikä se, että kyl tää monelle naiselle on tietysti semmonen asia, mikä pyörittää mieltä paljonkin ja että ois hirveen hyvä, että meil ois ohjata joku selkee paikka, että tonne sä voit mennä juttelemaan tai et niil ois jotain tukiryhmiä. Potilaan informointi ja ohjaus Haastatellut kätilöt toivat ilmi, että potilaat eivät monesti tiedä, miksi raskauden tulee olla tietyillä viikoilla ennen sen keskeyttämistä. Tämä johtaa siihen, että potilaat eivät aina ymmärrä, miksi heidän täytyy odottaa, ennekuin he voivat varata ajan naistentautien poliklinikalle raskaudenkeskeytykseen. Hoitajat toivoivat, että potilaille annettaisiin enemmän tietoa tästä asiasta. Ajanvaraus raskaudenkeskeytykseen tapahtuu kätilöiden mukaan tällä hetkellä puhelimitse. Potilaan kannalta heidän mielestään olisi hyvä, jos olisi olemassa internetajanvaraus. Se ei ole kuitenkaan nykyisen käyttöjärjestelmän eikä keskeytyksen tekoon liittyvän aikarajan puitteissa mahdollista. -- Sitten potilaat aina vähä tuntuu ett sillai mahdollisimman nopeesti hoitoon eikä tiedä ett siinä on se kuitenkin pakko odottaa ja minkä takia niin sitten siinä. Ett ne ois ehkä sellaset kehittämiskohteet mitä vois miettiä. Tutkielmassa kävi ilmi, että haastateltavat kokivat potilasohjauksen raskaudenkeskeytyspotilaiden kohdalla haastavana. Kätilöt kokivat, että heillä ei ole välttämättä tarpeeksi osaamista syvällisempään potilaslähtöiseen potilasohjaaamiseen. Heillä on vain koulusta saamansa tiedot siitä. Haastatteluissa tuli vahvasti esille hoitajien halukkuus osallistua potilasohjauskoulu- Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys herkistää hoitajat suuremmalle emotionaali-selle stressille kuin toimenpidehuoneessa tapahtuva kirurginen keskeytys. Tampere: Edita Publishing Oy 29 29 ajassa lääkehoidossa, hygieniassa, ehkäisyssä sekä jälkihoito- ja jatkohoito-ohjeissa. Haastateltujen kätilöiden mielestä on tärkeää sovittaa ohjaus yksilöllisesti vastaamaan potilaan tarpeita hänen lähtökohdistaan. Potilaan ymmärryksen varmistaminen oman hoitonsa suhteen koettiin myös tärkeäksi edellytykseksi potilaslähtöisen ohjaamisen toteutumiseksi. Kuunteleminen, ohjaaminen ja tavallaan varmistaminen, että hän on ymmärtänyt mistä on minkä takia hän on täällä, mitä hänen kanssaan on sovittu ja hän tietää mikä se jatkosuunnitelma on. Vähän sen tilanteen mukaan tietysti. Toiset tarvii laajempaa ohjausta, mutta kyllä mä kaikille annan perusohjauksen ihan saman. Mä käyn aika lailla tarkalleen ne ohjeet läpi, mitä meillä siinä on. Ja. ja niinku varmistan moneen kertaan siinä matkan varrella, että siinä tulee kaikki nää asiat niinku selväks. -- Kätilöiden mielestä ehkäisyn ohjaaminen on vaativaa, sillä sen tulisi olla tarpeeksi motivoivaa. Ehkäisyyn liittyvään ohjaukseen on käytettävissä melko vähän aikaa. Vastaanotolla on paljon ohjattavia asioita lyhyessä ajassa, ja osa kätilöistä epäilikin, omaksuuko potilas kaiken saamansa tiedon. No puhelinohjataan toki ennenku he tulee meille vastaanotolle, he saa siinä ohjausta ennen vastaanottoa, riippuu vähän ihmisestä ja myös potilaasta minkä verran siinä kohtaa sitä asiaa käydään läpi, ja totanoinniiin sitten ennenku he tulee vastaanotolle siinä on pieni semmonen hetki, että käydään niitä asioita läpi, tarkistetaan papereita ja kysytään ehkäisystä ja vähän haastatellaan siinä sitä tilannetta. -- No siihen ohjaamiseenhan kuuluu ne ohjeet mitä muutenkin annetaan potilaalle ja hän saa kirjalliset ohjeet ja me käydään ne läpi sitten niinku niinku hänen lähtökohdistaan. Mitä olis erityisesti mitä pitäis painottaa siinä eli kivunlievitys, hygienia, ehkäsyn alottaminen ja ehkäsystä ohjaaminen eli periaatteessa sekä edut että sivuvaikutukset. Potilaslähtöinen vuorovaikutus Kätilöiden mukaan potilaslähtöinen vuorovaikutus on potilaan tason huomioivaa: vuorovaikutuksessa huomioidaan potilaan tausta, lähtötilanne, hänen ikänsä ja kulttuurinsa. Potilaslähtöisessä vuorovaikutuksessa asiat kerrotaan niin, että potilas varmasti ymmärtää hänelle kerrotut asiat. Potilaslähtöisessä vuorovaikutuksessa annetaan kätilöiden mukaan tilaa potilaan kysymyksille, ja annetaan potilaan purkaa ajatuksiaan keskeytykseen liittyvistä asioista. Vuorovaikutus on myös informatiivista. Potilaalle on annettava kaikki mahdollinen saatavilla oleva tieto raskaudenkeskeytyksiin liittyen. Kätilöt kuvasivat potilaslähtöistä vuorovaikutusta myös Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Raskaudenkeskeytykseen liittyviä asioita säädetään lailla. Raskauden keskeytys tehdään yleisimmin raskauden keskeyttävällä lääkityksellä tai nukutuksessa kirurgisesti imukaavinnalla. 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa общ. Abort m; Abortus m; Abtreibung f; Schwangerschaftsunterbrechung f; Schwangerschaftsabbruch m. raskaudenkeskeytys: 3 фразы в 1 тематике. Евросоюз TAMPERE Lääkärin ja hoitajan kanssa keskustellaan vielä tarkemmin ja varmistetaan, että raskaana oleva nainen ymmärtää prosessin kulun.

Raskaudenkeskeytys Tampereen yliopistollinen sairaal

 1. Vantaa. Petikontie 1 B 2:krs, 01720. Tampere
 2. Sokotel Oy - Tampere, Vaasa, Oulu, Espoo, Helsinki, Vantaa. 1447 päivää sitten. Varuboden-Osla, avoin työnhakulomake
 3. Mehiläisen uutiskirje ilmestyy sähköpostiisi kerran kuussa - sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tampere Hakametsä. Tampere Lielahti. Turun seutu. Raisio 10 10 yleensä kotona. Silloin emättimeen asetetaan 0,8mg misoprostonia 0,2 mg vahvuisina tabletteina kaksi kerrallaan kahdenkymmenen minuutin välein. Nämä tabletit täysi-ikäinen nainen voi itse laittaa emättimeen kotona tai sitten hän voi mennä naistentautien poliklinikalle, jossa lääkkeet laitetaan hänelle. Raskaus keskeytyy yleensä 3 4 tunnissa lääkkeiden oton jälkeen. Lääkkeellisessä kotona tehtävässä raskaudenkeskeytyksessä naisen kanssa on oltava kotona yön yli toinen aikuinen, joka voi tarvittaessa auttaa naista tai soittaa hänelle apua. (Käypä hoito 2013.) Jos potilas valitsee poliklinikalla tehtävän lääkkeellisen keskeytyksen, on hänen hoitopolkunsa ensikäyntiin saakka samanlainen kuin kotona keskeyttävillä potilailla. Poliklinikalla tehtävässä keskeytyksessä potilas menee uudelleen poliklinikalle tai osastolle 1 3 vuorokauden kuluttua ensikäynnistä. Toiselle käynnillä hoitaja laittaa hänelle neljä tablettia misoprostolia yleensä emättimen pohjukkaan. Jos potilaalla on runsasta veristä vuotoa, voidaan lääke annostella myös suun kautta tai kielen alle. Tablettien annon jälkeen potilas jää seurantaan poliklinikalle tai osastolle hetkeksi. Keskeytykseen tulevalle annetaan keskeytyslääkkeiden yhteydessä myös kipulääkkeet. (Käypä hoito 2013.) Lääkkeellisen keskeytyksen etuina ovat vähäinen infektioriski, sen kajoamattomuus sekä se, että sen voi tehdä kotona rauhassa. Sen huonoja puolia ovat menetelmän hitaus, imukaavintaa pidempi jälkivuoto, useammat poliklinikkakäynnit sekä lääkkeiden oton välinen muutaman päivän odotteluaika. (Ihme & Rainto 2015, 148.) Lääkkeellistä keskeytystä ei voida kuitenkaan käyttää keskeytysmuotona kaikille naisille, sillä sen vasta-aiheita ovat kohdunulkoisen raskauden epäily, vaikea lääkehoitoon tehoamaton astma, sepelvaltimotauti, kykenemättömyys ymmärtää lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen toteutusta, allergia lääkeaineelle, merkittävä verenvuototaipumus (johtuen esim. von Willenbrandin taudista tai veritulppien ehkäisyhoidosta) ja systeeminen kortisonihoito. (Käypä hoito 2013). Raskauden kesto vaikuttaa lääkkeellisen keskeytyksen onnistumiseen, sillä alle seitsemän viikkoa kestänyt raskaus keskeytyy täysin 95 98% tapauksista. Puolestaan raskausviikoilla 7 9 tehty keskeytyy täydellisesti 93 97% tapauksista. Raskausviikoilla 9 12 tehtävä lääkkeellinen keskeytys onnistuu täydellisesti 87 97% tapauksista. Lääkkeellinen keskeytysmuoto tehoaa heikommin naisilla, jotka ovat jo synnyttäneet tai jotka ovat tehneet raskaudenkeskeytyksen jo aiemmin. (Käypä hoito 2013.) Lääkkeellinen keskeytys on kivulias keskeytysmuoto, sillä yli 90% niistä naisista, jotka valitsivat lääkkeellisen keskeytysmuodon keskeytystavakseen ja joille tehtiin keskeytys ennen 9. raskausviikkoa, kokivat kipua ja heistä yli 50 % tarvitsi kipulääkettä. Lääkkeellinen keskeytys voi aiheuttaa myös pahoinvointia, oksentelua sekä ripulia (Käypä hoito 2013.) Kipua pyritään lievittämään kipulääkkeiden avulla (PSSHP 2017). Kirurginen raskaudenkeskeytys eli imukaavinta tarkoittaa raskauden keskeyttämistä kirurgisella toimenpiteellä. Se on yleensä päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään yleisanestesi-

Abortti, eli raskauden keskeytys - Terveystal

 1. .
 2. en ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutu
 3. Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,
 4. 49 49 Kuviot.. Kuvio 1 Raskaudenkeskeytyspotilaan hoitopolku Kuvio 2 Potilaslähtöisyyden kehittämiskohteet... 33

Raskaudenkeskeytys

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden keskeytyksen edellytykset. Kirurginen raskauden keskeytys. Raskauden keskeytyksellä tarkoitetaan raskauden keinotekoista päättämistä ennen 20.. 12 12 antaa tilaa potilaan mahdollisille kysymyksille. Hän antaa potilaalle tilaa puhua omasta elämästään ja keskeytyksen syistä, jos tämä haluaa niistä keskustella. Hoitaja ohjaa potilasta läpi keskeytyksen. (Ihme & Rainio 2015, ) 3 Raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyö Raskaudenkeskeytyspotilaat ovat osa naistentautien hoitotyötä. Naisen hoitotyöllä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä naistentauteihin erikoistunutta hoitotyötä. Se kattaa koko naisen elämänkaaren ja siihen liittyvät muutokset. Näitä muutoksia ovat murrosikä, kuukautisten alkaminen, kuukautiskierto, raskaus, synnytys, hedelmällisyys sekä vaihdevuodet. Muutoksiin liittyy usein ongelmia, joiden vuoksi hakeudutaan hoitoon. (Botha & Ryttyläinen-Korhonen 2016, 9.) Raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyöhön vaikuttavat potilasryhmän erityispiirteet. Potilaat ovat hyvin eri ikäisiä. Osa potilaista on hyvin nuoria, kun taas osa keski-ikäisiä. Potilaat ovat keskimäärin vuotiaita. (Ihme & Rainto 2015, 149.) Raskaudenkeskeytyksiä tehdään suomessa eniten vuotiaille naisille (Botha & Ryttyläinen-Korhonen 2016, 69). Raskaudenkeskeytyspotilaan kanssa määritellään yhdessä hänen hoidontarpeensa sekä hoidon tavoitteet. Nämä määritetään hoitajan tekemien havaintojen ja kerätyn henkilökohtaisen tiedon pohjalta yhdessä potilaan kanssa. Potilasta tuetaan oman hoitonsa suunnittelussa. Potilaalle kerrotaan eri raskaudenkeskeytysvaihtoehdot ja hänelle annetaan tarpeeksi tietoa päätöksen tueksi. (Ihme & Rainto 2015, 149.). Raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä korostuvat sensitiivisyys, asiallinen kohtaaminen ja luottamuksellisen hoitosuhteen luominen. Potilas voi kokea häpeän tunnetta ja pelkoa, mikä tulee ottaa huomioon häntä hoitaessa. Potilasryhmän hoitotyön lähtökohtana on psyykkisen tuen tarjoaminen potilaslähtöisesti ja potilaan tilanteen huomiointi ja ymmärtäminen. Raskaudenkeskeytyspotilaat tarvitsevat paljon tietoa ja tukea. Hoidossa tulisi korostua läsnäolo, tukeminen ja ohjaus. Voidakseen tukea naista hyvin ja ammatillisesti, täytyy hoitajan pystyä työstämään omia henkilökohtaisia mielipiteitään ja tunteitaan niin, etteivät ne heijastu hänen työhönsä (Ihme & Rainto 2015, 151.) Hoitajan tulee antaa raskaudenkeskeytystä haluavalle oikeaa ja asianmukaista tietoa eri vaihtoehdoista. Potilasta tulee rohkaista miettimään asiaa monista eri näkökulmista rauhassa ja pohtimaan sitä, mikä olisi hänen tilanteessaan paras ratkaisu. (Kauranen 2011, 126.) Raskaudenkeskeytys on henkisesti raskas päätös ja keskeytykseen tulevan naisen tulisikin saada purkaa tuntojaan hoitohenkilökunnan kanssa. (PSSHP 2017.) Ehkäisy Raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyöhön kuuluu oleellisesti ehkäisyneuvonta. Raskaudenkeskeytyksen taustalla on aina puuttuva ehkäisy tai ehkäisyn pettäminen (Ihme & Rainto 2015, 151). Ehkäisyneuvontaa järjestetään pääsääntöisesti julkisella terveydenhuollon sektorilla, kuten kouluissa, terveysasemilla ja opiskelija- ja työterveyshuolloissa. Ehkäisyneuvonta on Raskaudenkeskeytys Käypä hoito suosituksen päivitys v. 2013 Kätilöliiton koulutuspäivät 23.10.2013 Hotelli Ilves, Tampere Laura Trujillo LL, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS, Naistenklinikka

Miehille suunnattu lukupiiri Nikolaintalossa (Tuomiokirkonkatu 27, Tampere), jossa sukelletaan Kirkon pyhien isien ajatteluun ja erilaisiin mielenkiintoisiin teemoihin ja keskustellaan niistä Tampere Keskusta. Keskimääräinen asiakasarvio 5:stä tälle liikkeelle on. 4.5. tampere@st.fi.specsavers.com, Näöntutkimuksia tehdään myös ilman ajanvarausta. Tervetuloa TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SOTELA Valtuustoaloite eteläisen sosiaaliaseman säilyttämiseksi Hervannassa - Jari Heinonen ym. (TRE: 5875/05.00.01/2015) Valtuustoaloite HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Liikennetilannepalvelusta löydät ajantasaiset tiedot liikenteen häiriöistä, tietöistä, liikenteen sujuvuudesta, kelistä sekä kelikamerakuvat 38 38 Taulukko 1 Ote kategorisoinnista 8 Pohdinta 8.1 Tulosten tarkastelu Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää raskaudenkeskeytyspotilaiden hoitotyön potilaslähtöisyyttä Kätilöopiston naistentautien poliklinikalla teemahaastattelun avulla. Haastatteluista saatiin paljon tietoa raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyöstä ja sen potilaslähtöisyydestä. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia haastattelemalla raskaudenkeskeytyspotilaiden kanssa työskenteleviä kätilöitä. Opinnäytetyön tuloksista havaittiin potilaslähtöisyyden toteutuvan hyvin raskaudenkeskeytyspotilaiden kohdalla, mutta kehittämiskohteita kuitenkin löytyi runsaasti. Opinnäytetyön avulla voidaan kehittää potilaslähtöisyyttä entistä paremmaksi raskaudenkeskeytyspotilaiden hoitotyössä. Opinnäytetyössä onnistuttiin haastattelujen toteuttamisessa. Haastattelut menivät hyvin ja aineistoa saatiin kerättyä kattavasti. Haastattelut saatiin toteutettua nopeassa aikataulussa. Yhteistyö työelämän yhteistyökumppanin kanssa sujui hyvin ja ongelmitta. Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen teko oli ajoittain työlästä, sillä raskaudenkeskeytyspotilaiden hoitotyön potilaslähtöisyydestä ei ole tehty suoraan tutkimuksia. Potilaslähtöisyyden toteutumisen mittaaminen pelkän teemahaastattelun avulla oli haastavaa. Potilaslähtöisyyden toteutumisen konkreettinen mittaaminen voi vaatia havainnoinnin Tampere - Suomen kolmanneksi suurin kaupunki tarjoaa monipuolista koulutustarjontaa sekä menoa moneen lähtöön Suomessa raskauden keskeytys on lain mukaan mahdollista kahden lääkärin päätöksellä raskausviikkoon 12+0 saakka. Tämän jälkeen luvan myöntää Terveydenhuollon.. Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

raskaudenkeskeytys. Blogit Tarinoita tieteestä RASKAUDENKESKEYTYSPOTILAAN (RASKAUSVIIKOILLA 12 20) HOITOPOLKU KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Outi Koistinen Katja Korhonen SHO5S Opinnäytetyö Joulukuu 2008 Sosiaali- ja terveysala JYVÄSKYLÄ KUVAILULEHTI LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Koti Tagit Raskaudenkeskeytys. Tagi: raskaudenkeskeytys. Saara päätyi aborttiin, kun sikiöllä todettiin vaikea kehitysvamma. Hae Tampereen aseman reaaliaikaiset aikataulut, joista näet myös junien myöhästymisarviot ja peruutukset Stockholm. Tallinn. Tampere. Turku / Naantali. Groups & Conferences Lounas Tampere, Keskusta. Hae. Hae Sijainti (Keskusta, Tampere). Kirjaudu. Lähistöllä

Video: Raskauden keskeytys Keskeytetty raskaus Raskauden

Raskaudenkeskeytys - Ilta-Sanoma

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO

Useimmiten kieltävän suhtautumisen ja lainsäädännön taustalla ovat uskonnollis-eettiset perusteet.Suomessa raskauden keskeyttämistä säätelee laki raskauden keskeyttämisestä, joka säädettiin alun perin vuonna 1970. Sitä on sittemmin täydennetty muutossäädöksillä. Laissa säädetään muun muassa siitä, mihin asti abortin tekeminen on mahdollista.

33 33 telmä, potilaiden tasa-arvoisuus, psyykkinen tuki, potilaan ohjaus ja informointi sekä potilaspalautteen kerääminen. Kätilöt nimesivät kaikki erilaisia kehityskohteita raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön potilaslähtöisyydessä. Hoitoympäristö Potilaspalautteen kerääminen Potilaiden samanarvoisuus Internetajanvaraus Potilaslähtöisyyden kehittämiskohteet Hoitopolku terveysaseman ja erikoissairaanhoidon välillä Potilaan informointi ja ohjaus Psyykkinen tuki Kuvio 2 Potilaslähtöisyyden kehittämiskohteet Hoitoympäristö Yhdeksi kehittämiskohteeksi nousivat vahvasti poliklinikan tilat, joissa raskaudenkeskeytyspotilaita hoidetaan. Potilaat joutuvat vaihtamaan huonetta vastaanottokäynnin aikana useampaan kertaan. Kätilöt toivoivat toimivampia tiloja, jotta potilaat eivät joutuisi vaihtamaan huonetta niin useasti. Tämä vähentää potilaan kuormitusta. Tilat voisivat olla kätilöiden mielestä olohuonemaisemmat ja viihtyisämmät. Hoitajat toivovat esille, että nykyisissä tiloissa raskaudenkeskeytyspotilaat tunnistavat helposti toisensa, sillä he kaikki käyvät läpi samat pisteet. Raskaudenkeskeytyspotilaat odottavat omaa käyntiään muiden naistentautien poliklinikan potilaiden joukossa. Kätilöt toivoivat potilaslähtöisempää tilojen suunnittelua, jotta potilaat eivät erottuisi niin hyvin. No niitä tiloja vois miettii, sillä tavalla että ei ois sellanen kolmio mitä potilaat kiertää vaan jotenkin muuten, ettei tarvis koko ajan hypätä huoneesta toiseen. No ehkä käytäntöjä -- kun potilaat tulee meille, että että tota potilaat pääsis ehkä vähä raskaudenkeskeytys. (lääketiede) abortti; hedelmöittyneen ja kiinnittyneen munasolun tai sikiön tuhoaminen. yhdyssana osista raskaus (genetiivi) ja keskeytys. raskaudenehkäisy. lapsenmurha. abortti. raskaudenkeskeytys Kielitoimiston sanakirjassa 30 30 kuuntelevana, keskustelevana ja potilaan tarpeista lähtevänä. No just sellasta potilaan tasoista, kattoo mikä se potilaan ikä on, ihan eri tavalla puhuu 17- vuotiaalle, ku 40-vuotiaalle. Ja sit myös se mikä hänen historiansa on, onko hänellä just jotain vaikka näiden potilaiden kohdalla ehkäisyvalmisteita tai edellisiä keskeytyksiä tai tämmöstä. -- myös kulttuurierot niinku nykyään on monista eri kulttuureista nii sitten ottaa niitä huomioon sen verran, kun ite tietää tai on tullut kokemuksia eri kulttuurin edustajista niin sitten sen huomioiminen siinä nii se ois aika potilaslähtöistä eikä sillai et puhuu kaikille samalla tavalla. No kuuntelevaa ja potilaan kysymyksiin vastaavaa. ja keskustelevaa ja vähä semmost tuntosarvet pystyssä, että sekin on potilaslähtöistä et yritetään saada sieltä rivien välistä luettua ne tarpeet ne ei aina tuu esille ehkä ihan suoraan. Potilaslähtöisestä ehkäisystä huolehtiminen Haastatteluaineistosta nousi voimakkaasti esille ehkäisyn osuus raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä. Ehkäisyyn sitoutumista pidettiin ongelmana, sillä kolmasosa potilaista tulee uudelleen raskaudenkeskeytykseen. Kätilöt pitivät tärkeänä potilaalle sopivan ja pitkäaikaisen ehkäisyn löytämistä. Hoitajat ajattelivat tämän olevan potilaslähtöistä myös siksi, että potilas säästyisi uudelta mahdollisesti traumatisoivalta raskaudenkeskeytykseltä. Kätilöiden mielestä ehkäisyyn pitäisi panostaa enemmän ja ehkäisyohjaukseen tulisi olla riittävästi aikaa. Potilaat hakevat haastateltujen kätilöiden mukaan tietoa ehkäisystä ja vaihtoehtoisista ehkäisymenetelmistä ystäviltä ja netistä. Sopivan ehkäisyn löytymiseksi tarvitaan kätilöiden mukaan pitkäjänteisyyttä ja useamman ehkäisymenetelmän kokeilemista, jotta potilas löytää itselleen sopivan ehkäisyn. Hyvän ehkäisymenetelmän löytyminen motivoi jatkamaan sen käyttöä. Ehkäisyn haittavaikutuksista täytyy hoitajien mukaan puhua, sillä yllätyksenä tullessaan ne vaikuttavat ehkäisymenetelmän käytettävyyteen ja ehkäisyn käytön motivaatioon. Ehkäisyn haittavaikutuksien läpi käyminen on kätilöiden mielestä myös potilasturvallisuuskysymys. He myös ehdottivat, että raskaudenkeskeytyspotilaiden jatkoehkäisysuunnittelu hoidettaisiin naistentautien poliklinikalla nykyisen terveysaseman sijaan. Se saattaisi kätilöiden mukaan lisätä potilaiden motivaatiota ehkäisyyn sitoutumisessa. -- Eli se hyvä hoito meidän kannalta on se, että me saatais se potilas potilaille suunniteltua hyvä ehkäisy. Se on potilaankin kannalta potilaat sitten enemmän tai vähemmän sitoutuu sit tähän et se se voisit ajatella et onko se sit kenen kannalta hyvä hoito, mut meidän mielestä se on hyvä hoito et hänen ei tarvitsis tulla uudestaan meille --. Naistentautien alueellinen koulutus 9.11.2018 Lähete- asiat Yleistä Kiitos sähköisistä lähetteistä! Lähete Aikoja antavat sekä osastonsihteerit että kätilösairaanhoitajat Potilaalle tieto ajanvarausajasta, Päiväkirurgiset koulutuspäivät Gynekologisen potilaan hoitoprosessi 21.9.2016 Salla Westman Gynekologiset potilaat leikkausjonoon 1. Lääkärin vastaanotolta naistentautien poliklinikalta 2. Erikoislääkärin

Raskaudenkeskeytys- kaikki tunteet sallittu - PDF Ilmainen latau

 1. Raskauden keskeytys, abortti Jos haluat keskeyttää jo alkaneen raskauden, varaa aika lääkärille oman Raskauden keskeytys tulisi tehdä ennen 12 raskausviikkoa
 2. How do you say raskaudenkeskeytys? Listen to the audio pronunciation of raskaudenkeskeytys on Leave a vote for your preferred pronunciation. How To Pronounce raskaudenkeskeytys
 3. Euroopan unionin jäsenmaiden kontekstissa tiukinta aborttilainsäädäntöä edustavat Irlannin ja Maltan tasavallat. Ensimmäisessä abortti on mahdollista vain naisen hengen ollessa uhattuna, jälkimmäisessä abortti on kaikissa tapauksissa laiton. Nämä seikat on hyvä pitää mielessä, mikäli harkitsee muuttoa esimerkiksi työn perässä ko. maihin.

Raskauden keskeytys Terve

21 21 kiireen helposti ja se vaikuttaa hänen kokemukseensa luottamuksen ja turvallisuuden tunteesta. Jos potilas ei tunne oloaan turvalliseksi, voi mietityttävä asia jäädä kysymättä. (Kyngäs & Hentinen 2008, ) Potilaan ohjausta suunnitellessa tulee ottaa huomioon ohjattavan senhetkinen tiedon ja ohjaamisen vastaanottokyky ja se, mitkä ovat potilaan kokemat tunteet ja pelot, toiveet ja ongelmat, hänen elämäntilanteensa ja läheisiltään saamansa tuki. Hoitajan ja potilaan välisessä ohjaussuhteessa on tyypillistä vastavuoroisuus. Luottamuksellisen ilmapiirin synnyttyä potilaalla on tilaa ja aikaa kertoa huolistaan ja kokemuksistaan. (Eloranta & Virkki 2011, 54.) Potilaan ohjaaminen ei perustu yksilöllisyyden kunnioittamiseen, jos kaikkia potilaita ohjataan samoilla menetelmillä ja samalla tavalla. (Kyngäs & Kääriäinen 2007, 28.) Potilaslähtöisessä hoitotyössä potilaan omat luonteenpiirteet, tarpeet ja arvot ovat keskeisessä roolissa ja potilasta käsitellään yksilönä. (Gröndahl & Leino-Kilpi 2013, 24.) Potilaan minäpystyvyyden (self-efficacy) tukeminen auttaa potilasta toipumaan raskaudenkeskeytyksestä paremmin. Potilaan voimavarojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä on tärkeää potilaan toipumisen kannalta. (Oliker, 2015, 13). Potilaan osallistaminen ja osallisuus lisäävät potilaan autonomiaa ja hänen omia vaikutusmahdollisuuksiaan omaan hoitoonsa ja kasvattavat elämänhallinnan tunnetta. Potilaslähtöisessä ohjaamisessa hoito-ohjeet osataan sovittaa yksilöllisesti vastaamaan potilaan tarpeita ja elämäntilannetta. Passiivinen rooli hoidon ja palvelujen saajasta muuttuu siis kohti toimijuutta oman terveyden hoidossa. (Gröndahl & Leino-Kilpi 2013, 25.) Raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyöhön liittyy oleellisesti ohjaus. Raskaudenkeskeytys tehdään nykypäivänä usein ainakin osittain kotona. Potilasta ohjataan, oli hänen keskeytysmuotonsa kumpi tahansa, tarkkailemaan vuodon määrää, laatua, kipua sekä merkkejä infektiosta (Ihme & Rainto 2015, 151). Ohjaamiseen kuuluu riittävä tiedonanto läpi raskaudenkeskeytysprosessin. Keskeytyksen haluavalle tulisi korostaa, että hän voi muuttaa mieltään keskeyttämisen aloitukseen saakka. Raskaudenkeskeyttämisestä on tärkeää keskustella potilaan kanssa jo ennen varsinaista keskeytystä, koska se helpottaa potilaan toipumista. Henkisentuen anto ja mahdollisuus keskusteluun potilaan tilanteesta kuuluvat myös raskaudenkeskeytyspotilaan ohjaukseen. (Kujala 2016.) Erityisen tärkeää raskaudenkeskeytyspotilaan ohjaamisessa on ehkäisyneuvonta. Naiselle tulisi antaa ehkäisyneuvontaa jo hoitoprosessin alussa, mutta myös keskeytyksen jälkeen. On tärkeää huolehtia, että potilas, jolle on tehty keskeytys, aloittaa luotettavan ehkäisyn keskeytyksen jälkeen. Esimerkiksi yhdistelmäpillerien tai minipillerien käytön voi aloittaa heti keskeytyksen jälkeisenä päivänä. Kuparikierukka tai hormonikierukka voidaan laittaa jälkitarkastuskäynnin yhteydessä. Sopivan ehkäisyn avulla ehkäistään uusia eitoivottuja raskauksia. (Botha & Ryttyläinen- Korhonen 2016, 72.) Scandic Tampere Koskipuisto is centrally located in Finland's second largest city, close to local sights such as Särkänniemi Amusement Park, Sara Hilden.. Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Raskaudenkeskeytys eli abortti Naistalo

Raskaudenkeskeytys tehdään sairaalassa, johon saat lähetteen ja ohjauksen terveysaseman lääkäriltä tai yksityislääkäriltä. Jos haluat raskaudenkeskeytyksen.. POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta Mikä on raskaudenkeskeytys. Mitä tarkoittaa raskaudenkeskeytys. Ilmainen sivistyssanakirja. raskaudenkeskeytys. abortti, raskauden keskeyttäminen, sikiönlähdettäminen, raskauden.. Moniammatillinen yhteistyö kuntoutusosastolla Sairaanhoitaja Jenni Koskinen Fysioterapeutti Kati Peltomäki Tyks Kuntoutusosasto Kaskenlinna 13.3.2017 VSSHP/Aivoviikko Moniammatillisuus Kuntoutuja/potilas

Video: Abortti eli raskauden keskeytys Mehiläine

Raskauden keskeytys Kuopi

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Pöytyän terveyskeskuksen osasto TIETOA POTILAAN OMAISELLE Osasto Yläneentie 1 21870 RIIHIKOSKI Puh: 02 4864 1300 Pöytyän terveyskeskuksen osaston tehtävänä on: Antaa yks.nom. raskaudenkeskeytys; yks.gen. raskaudenkeskeytyksen; yks.part. raskaudenkeskeytystä; yks.ill. raskaudenkeskeytykseen; mon.gen. raskaudenkeskeytysten raskaudenkeskeytyksien..

 1. Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi
 2. TAMK - Tampere University of Applied Sciences
 3. Pirjo Pennanen, Dr. med., lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö; Valvira
 4. Tietoa erilaisista kiputilanteista ja kivun hoidosta. Itsehoito-ohjeita ja tukea potilaille ja lähei...sille.
 5. Satu Suhonen, LT, naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri, vastaava lääkäri; Helsingin keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

raskaudenkeskeytys - Tarinoita tieteest

Keskenmeno ja raskauden keskeytys - avoterveydenhuollon psykologipalvelut. Omaisen kohtaamisen prosessi www.omaiset-tampere.fi.. SYÖ Tampere! Talvi 2020 -kampanja on päättynyt tältä erää. Tykkää Syö Tampere! -sivusta Facebookissa, ja tiedät ensimmäisenä, milloin pääset jälleen syömään hyvin ja sopuhintaan

Raskaudenkeskeytys Uusi Suom

 1. Kyseessä ei ole vain pelkkä lääketieteellinen toimenpide, kyseessä on myös potentiaalisesti raskas henkinen prosessi, joka voi johtaa masennukseen. Toisaalta osa abortin tehneistä on kuvaillut kokemusta myös voimaannuttavaksi.
 2. Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja
 3. Raskaudenkeskeytys (abortti). Raskaudenkeskeytys on hyvä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kuitenkin ennen 12. raskausviikon päättymistä

HUS - Keskenmeno, raskauden keskeytys ja alkuraskauden

 1. Tietoa ja tukea omaehtoiseen kuntoutumiseen, suuri määrä ohjeita ja oppaita potilaille ja läheisille....
 2. en ja edistä
 3. kin, mutta silloin siihen tarvitaan erityislupa Valviralta.
 4. uuttia. Haastatteluvaihetta ennen haastatteluvälineistö eli haastattelujen tallentamiseen käytetty ääninauhurin käyttökunto tarkistettiin. Haastatteluiden laatu pyrittiin varmistamaan litteroimalla haastattelut mahdollisimman nopeasti aineistonkeruun jälkeen, kun havainnot ovat tuoreita. Aineisto jaettiin puoliksi kahden haastattelijan kesken. Litteroinnin ja pelkistyksen asteesta sovittiin, jotta ne olisivat yhtenäiset. (Hirsjärvi & Hurme 2014, ). Haastattelutilanteisiin pyrittiin luomaan mahdollisimman avoin ja välitön tunnelma, joka tukisi haastateltavien vapaata ja turvallista omien mielipiteiden ja käsitysten esittämistä. 6.2 Aineiston analyysi Haastattelun jälkeen tutkimusaineisto puretaan, koodataan ja analysoidaan. Analysointi alkaa jo tutkijan haastatellessa haastateltavaa havainnoimalla ja tekemällä huomioita haastattelussa esiintyvistä ilmiöistä niiden toistuvuuden ja erityistapausten perusteella. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 136.) Haastattelijat tulkitsevat litteroitua aineistoa erittelemällä, luokittelemalla aineistoa, luomalla kokonaiskuvaa synteesin avulla ja pyrkien esittämään tutkittavan ilmiön uudesta näkökulmassa (Hirsjärvi & Hurme 2014, 143.) Aineiston analyysiin kehyksen luo aineiston luokittelu, jonka avulla haastatteluaineistoa käsitellään. Luokittelu toimii aineiston
 5. Itse keskeytys tapahtuu joko lääkkeellisesti tai kirurgisesti eli käytännössä imukaavinnalla. Lisäksi puhutaan jälkiehkäisystä, jota voidaan kuitenkin käyttää vain kolmen vuorokauden sisällä yhdynnästä. Lääkkeelliset keskeytykset muodostavat suuren enemmistön, noin 95 % kaikista keskeytyksistä.
 6. Tampere, katso keikat tänään, huomenna ja viikonloppuna. Lue lisää artisteista, tapahtumista, lipuista ja klubeista lähellä sinua
 7. SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA Sari Nokkala, YAMKopiskelija, SAMK Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun pilottina on

Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE oulu. pori. tampere. vaasa. Mihin

Oma­Mehiläinen helpottaa sinun ja perheesi terveysasioiden hoitamista. Lataa sovellus tai kirjaudu verkkopalveluun! Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä, Raskaudenkeskeytys. Suomen lain mukaan raskaudenkeskeytykseen tarvitaan tilanteesta riippuen yhden tai kahden lääkärin tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) lupa Maija Ritamo, VTM, yksikön päällikkö (eläkk.); THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikkö

Video: raskaudenkeskeytys - käännös - Suomi-Viro Sanakirja - Glosb

raskaudenkeskeytys Seisk

JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa Solita. Helsinki Tampere Oulu Turku Lahti Tukholma Göteborg Tallinna München Kööpenhamina Leuven Tietoa erilaisista haavoista ja tukea niiden hoitoon. Potilaiden, läheisten ja ammattilaisten yhteis...työn edistäjä.

Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon Raskauden keskeytys.

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa 47 47 Käypähoito suositus Raskauden ehkäisy. Duodecim. Viitattu Laki raskauden keskeyttämisestä Sosiaali-ja terveysministeriö. Viitattu Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista Sosiaali-ja terveysministeriö Viitattu Miller, K Patient-centered care- A path to better health outcomes through engagement and activation. Neuro rehabilitation 39/2016. Viitattu Niinimäki, M Raskaudenkeskeytys. Lääkärin käsikirja duodecim. Viitattu Oliker,C The Impact of Pre-Abortion Counseling on Women s Self-Efficacy for Coping and Post-Abortion Adjustment. Viitattu Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Raskaudenkeskeytys. Viitattu Terveyskylä. Naistalo. Raskaudenkeskeytys. Viitattu Tiitinen, A Raskauden keskeytys. Lääkärikirja duodecim Viitattu Tiitinen. A Raskauden ehkäisy. Lääkärikirja duodecim Viitattu Tiitinen. A Sterilisaatio. Lääkärikirja duodecim Viitattu Tampereen yliopistollinen sairaala Raskaudenkeskeytys. ViitattuMisoprostoli pehmentää kohdunkaulaa otettuna suun tai emättimen kautta tai kielen alle annosteltuna. Sää Tampere. Tervetuloa Ylen uuteen sääpalveluun. Palvelu on entistä selkeämpi ja se toimii nyt hyvin myös mobiililaitteilla. Tämä toiminto vaatii JavaScript-tuen. Sää tunti tunnilta. Tampere

Raskaudenkeskeytys Jyväskylä

Tampere. perjantai. 1.5. 07:00. Tampere Tampella Tampere Siilinkari Tampere Härmälä Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema Juupajoki Hyytiälä Nokia Tottijärvi Raskaudenkeskeytys raskausviikot alle 12 viikkoa. Kun raskausviikkoja on alle 12, toimenpide tehdään joko lääkkeellisenä keskeytyksenä tai kirurgisesti naistentautien poliklinikalla Raskauden keskeytyksessä on aina se pieni riski, että esimerkiksi runsaan verenvuodon vuoksi joutuukin jäämään sairaalaseurantaan yön yli.

Opiskelijan Tampere ry. Hämeenkatu 5A, 4th floor 33100 Tampere. info (a) opiskelijantampere.fi. +358 50 374 8191 Monday-Thursday 10 am-2 pm Oskari Heikinheimo: Apurahoja (Concept foundation, EVO, Eri säätiöitä), asiantuntijapalkkioita (Bayer AG, FIMEA, MSD, Potilasvakuutuskeskus), johtokunnan jäsenyys (Lääkäriasema Femeda), luentopalkkioita (Bayer AG, MSD), tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim), osakeomistus (OHeikinheimo consulting Oy) WOMEX. Attending: Florian. Tampere, Finland. October 23-27 Raskaudenkeskeytys tehdään mahdollisimman varhaisessa raskauden vaiheessa. Lääkkeillä tehtävä keskeytys pyritään tekemään 9. raskausviikkoon mennessä. Keskeytys on mahdollinen 12. raskausviikon jälkeen vain erityistilanteissa. Lähetteen raskaudenkeskeytykseen, eli AB1-lääkärinlausunnon, voi tehdä siihen luvan saanut lääkäri, jos lain säätelemät ehdot täyttyvät. Raskaudenkeskeytyksiä tehdään siihen luvan saaneissa sairaaloissa . Ennen toimenpidettä varmistetaan raskauden kesto UÄ-tutkimuksella. Veriryhmän ja mahdollisten veriryhmävasta-aineiden on oltava tiedossa. Raskauden keskeytyminen varmistetaan lääkkeellä tehdyn keskeytyksen jälkeen 2-3 viikon kuluttua tapahtuvalla verikokeella. Tuoreimmat raskaudenkeskeytys-uutiset juuri nyt Seiska.fi:stä. Kumminkin luet

NAISEN TUEN TARVE RASKAUDENKESKEYTYKSEN JÄLKEEN Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Visamäen kampus, hoitotyön koulutus Kevät, 2018 Janina Vuorinen TIIVISTELMÄ Hoitotyön Koulutus Visamäki Tekijä Janina Tietoa ja tukea aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveysasioista. Itsehoitoa ja terapeutin etähoit...oa täysi-ikäisille.Lääkkeellinen vaihtoehto on tehokas ja turvallinen etenkin alle yhdeksän viikkoa kestäneen raskauden keskeytyksessä. Jos keskeytys päätetään tehdä lääkkeillä, annostellaan lääkkeet 1–3 päivän välein emättimeen niin, että kohtu alkaa supistella ja lopulta se tyhjenee. Varaudu siihen, että saatat tarvita kipulääkkeitä, kun kohtu alkaa supistella. Supistukset ovat verrattavissa kuukautiskipuihin tai kramppeihin. Sairaalassa olon kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan päivään. Verinen vuoto saattaa kestää joskus kaksikin viikkoa.Raskaudenkeskeytyksen jälkeen seerumin hCG-pitoisuuden lasku ilmeisesti kertoo kohdun tyhjenemisestä ultraäänitutkimusta ja kliinistä tutkimusta paremmin.

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä. Vinkkejä ja yhteystietoja vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä vertaisvideoita sairastuneil...le ja heidän läheisilleen.Naisella on joka tapauksessa oikeus raskauden keskeytykseen aina kun lain vaatimat edelltykset täyttyvät.22 22 5 Tutkielman tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön potilaslähtöisyyttä ja sen laatua Kätilöopiston naistentautien poliklinikalla. Tavoitteena on myös laajentaa opiskelijoiden omaa teoreettista tietoa ja asiantuntijuutta hoitotyön näkökulmasta raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä. Hoitohenkilökunnan haastattelun pohjalta on tarkoituksena tuottaa uutta tietoa raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön potilaslähtöisyydestä.tutkielmassa tarkasteltiin naistentautien poliklinikan tämän hetkistä tilannetta potilaslähtöisyyden toteutumisessa ja mahdollisia esille nousevia parannusehdotuksia. Tarkoituksena on kartoittaa raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön potilaslähtöisyyttä hoitajien näkökulmasta teemahaasttelun avulla. Tutkimuskysymykset: 1.Miten potilaslähtöisyys toteutuu raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä? 2.Miten raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön potilaslähtöisyyttä tulee kehittää? 6 Laadullinen tutkimus tutkimusmenetelmänä Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimus. Monia hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä ei pystytä tutkimaan määrällisesti, koska ilmiön ymmärrykseen vaaditaan usein ihmisten omia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Hoitotyössä on useita todella sensitiivisiä aiheita, joita ei voida kuvata määrällisen tutkimuksen avulla. Raskaudenkeskeytyshoitotyö on yksi tällainen aihe. Sitä voidaan tutkia parhaiten laadullisen tutkimuksen avulla, keräämällä aineistoa haastatteluiden avulla. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, ) Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jonka avulla pyritään tuomaan esille uutta tietoa käyttämättä tilastollisia menetelmiä tai muuta määrään keskittyviä keinoja (Kananen 2014, 18). Laadullinen tutkimus kohdistuu tutkittavan ilmiön laatuun. Tavoitteena on ymmärtää tutkimukseen osallistuvien subjektiivista näkökulmaa aiheesta. Merkitykset korostuvat laadullisessa tutkimuksessa. (Kylmä & Juvakka 2012, 31.) Laadulliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä ovat tutkimuksen tekeminen luonnollisessa ympäristössä, aineiston keruu vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa, tutkijan rooli aineiston kerääjänä ja toimijana ja tutkimusaineiston monilähteisyys (esim. haastattelut, tekstit yms.) Tutkija kerää laadullisessa tutkimuksessa varsinaisen aineiston lisäksi taustatietoa tutkimukseen osallistujista. Hän kerää niitä, koska taustatietojen avulla tulokset pystytään kontekstoimaan. Lisäksi pystytään kertomaan minkälaiset ihmiset tai minkä ammattiryhmän edustajat tuottivat tietyn tutkimustuloksen. (Kylmä & Juvakka 2012, 76.) Laadullisen tutkimuksen aineiston keruu tapahtuu joko haastattelun tai havainnoinnin avulla oikeassa tutkittavan ilmiön

TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Päivi Ali-Raatikainen 15.11.2006 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Mikä on Tietolähde? Potilasohjauskeskus, jossa on VSSHP:n hoitokäytäntöjen Ampparit.comin sääpalvelusta löydät paikkakuntakohtaiset säätiedot ja ennusteet. Tarkista helposti, miltä paikkakunnan Tampere 10 vrk sää näyttää! Palvelusta näet myös tuntikohtaisen ennusteen.. Tietoa erilaisista ihosairauksista ja tukea niiden hoitoon. Potilaiden, läheisten ja ammattilaisten ...yhteistyön edistäjä.

Hiv ja raskaus 1. Lukijalle Esite on suunnattu hiv-tartunnan saaneille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta Kotimaan sää. Paikkakuntaylinalin. Helsinki9°4° Turku13°4° Lappeenranta14°3° Tampere14°6° Jyväskylä14°0° Joensuu11°4° Vaasa10°2° Oulu7°2° Kuusamo8..

Annukka Ritvanen, LL, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri; THL:n Epämuodostumarekisteri Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan Heli Hirvonen & Saara Mäkinen SÄHKÖISTEN OHJEIDEN LAATIMINEN RASKAUDENKESKEYTYSTÄ HARKIT- SEVALLE TAI SIIHEN TULEVALLE NAISELLE Sosiaali- ja terveysala 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Tietoa ja tukea naistentauteihin, synnytyksiin ja lapsettomuuden hoitoon liittyen naisille, perheill...e ja ammattilaisille. Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Raskaudenkeskeytys (abortti). Raskaudenkeskeytys on hyvä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kuitenkin ennen 12. raskausviikon päättymistä Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri, vanhempi tutkija, Käypä hoito -toimittaja; UKK-instituutti työpaikat Tampere

Helsinki Lappeenranta Tampere Turku Jyväskylä Hämeenlinna Kuopio Oulu Pori Rovaniemi Kouvola Kajaani Joensuu Mikkeli Vaasa Seinäjoki Kokkola Vantaa Rauma Espoo Lahti Kotka Näytä kaikki Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Sini Eloranta sh, TtT, suunnittelija, PO osahanke, VSSHP sini.eloranta@tyks.fi, puh. 050-5608740 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS Erva alue

Tampere 52 52 Liite 1 Liite 1 Opinnäytetyön saatekirje Hyvä naistentautien poliklinikan hoitotyöntekijä! Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Laurea ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampukselta. Teemme opinnäytetyötä raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön asiakaslähtöisyyden toteutumisesta naistentautien poliklinikalla. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa asiakaslähtöisyyden toteutumista hoitotyön näkökulmasta. Tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä. Kyseessä on naistentautien poliklinikan ja Laurea ammattikorkeakoulun yhteishanke hoitotyön laadun parantamiseksi. Opinnäytetyö toteutetaan teemahaastatteluna. Haastattelun teemat muodostetaan teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Osa haastattelun kysymyksistä on avoimia kysymyksiä ja osa on tarkentavia strukturoituja kysymyksiä. Haastattelu nauhoitetaan tutkimustulosten analysointia varten. Haastattelunauhat tulevat vain opinnäytetyöntekijöiden käyttöön ja ne hävitetään työn valmistuttua. Haastatteluaineisto käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajan henkilöllisyys pysyy salassa. Yhteistyöstä kiittäen, Vantaalla (PVM) Soile Happonen Ella Stadig Lasten ja nuorten moniammatillinen suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä prosessi Hammaslääkäri Rosa Korhonen Käsiteltävät teemat esityksessä Omaolo-palvelu Omahoidon vastaanotto Tulevaisuuden visiot

Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille: Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoiini on erittäin Need to translate raskauden keskeytys from Finnish? Here are 3 possible meanings

LÄSNÄOLEVA AMMATILLISUUS ASUMISSOSIAALISESSA TYÖSSÄ Anne Arkonaho Yhteisökoordinaattori Askel matalankynnyksen kohtaamispaikka, Kalliolan setlementti 040 5182667 anne.arkonaho@kalliola.fi 15.11.2018 ASUKKAIDEN Oletko tehnyt jo päätöksen raskauden keskeyttämisen suhteen? Jos edellämainitut asiat ovat kohdallasi ajankohtaisia, ota yhteyttä perhesuunnitteluneuvolaan

Raskauden suunnitteluvaiheessa kannattaa käyttää foolihappolisää (0,4mg/vrk), joka Lisäksi keskeytys on tehty varhaisilla viikoilla ja siitä on ilmeisesti jo useampi kuukausi Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN 11 11 assa. Tämä keskeytysmuoto voidaan valita, kun raskaus on kestänyt alle 12 viikkoa. Kirurgisessa raskaudenkeskeytyksessä laajennetaan kohdunkaulaa laajentemien avulla, jonka jälkeen tyhjennetään kohtuontelo. Kohtuontelon tyhjentämistä seuraa hedelmöittyneen munasolun poisto imukyretin avulla. Toimenpiteen lopuksi varmistetaan kohdun tyhjentyminen kyretin avulla. (Käypä hoito 2013.) Toimenpidettä edeltävästi voidaan naiselle antaa kohdunkaulaa pehmentävää lääkettä, prostaglandiinia. Lääkkeen annon avulla voidaan ehkäistä toimenpiteen aikaiset komplikaatiot. Toimenpiteen jälkeen potilas siirretään heräämöön, jossa hänen vointiaan, vuotoa, psyykkistä jaksamista ja kipua voidaan seurata. (Ihme & Rainto 2015,147.) Kirurgisen raskaudenkeskeytyksen etuna on sen nopeus, vähäinen jälkivuoto sekä se, että toimenpide tehdään anestesiassa. Sen haittoja ovat lisääntynyt infektioriski, toimenpiteen kajoavuus ja mahdolliset komplikaatiot. Mahdollisia komplikaatioita ovat runsas verinen vuoto, kohdun seinämän puhkeaminen ja kohdunkaulan vaurioituminen. Komplikaatioiden mahdollisuus kasvaa raskauden edetessä. (Käypä hoito 2013.) 2.3 Toisen kolmannen raskaudenkeskeytys Tilanteissa, joissa raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa, mutta alle 24 viikkoa, joudutaan raskaudenkeskeytys tekemään osastoseurannassa. Keskeytys tehdään osastoseurannassa, koska sikiö on suurempi tässä vaiheessa raskautta ja näin ollen raskaudenkeskeytyminen hankalampaa kuin raskauden alkuvaiheessa. Raskaus keskeytetään aina lääkkeellisesti, kun kyseessä on toisen kolmanneksen aikana tehtävä keskeytys. Raskaus keskeytetään tässä vaiheessa raskautta teknisesti samalla tavoin kuin lääkkeellisessä keskeytyksessä muutenkin, mutta lääkemäärät ovat suurempia. Tässä vaiheessa raskautta tehtävä keskeytys saattaa olla verrattain hitaampi, kuin aikaisemmilla raskausviikoilla tehtävä keskeytys. (Ihme & Rainto 2015, 148.) Osastolla naiselle annetaan ensin suun kautta 200mg Mifepristoni. Tämän jälkeen 1 2 vuorokauden kuluttua naiselle laitetaan emättimeen 0,8 mg misoprostonia ja sitten tarvittaessa 3 4 tunnin välein 0,4milligrammaa samaa lääkettä lisäannoksena. Jos raskaus ei näillä lääkkeillä keskeydy, voidaan misoprostolihoito joutua toistamaan. Yli 22. raskausviikolla tehtävissä keskeytyksissä naiselle tulisi tarjota mahdollisuus sikiön kuolettamiseen ennen raskaudenkeskeytyksen aloittamista. Kuolettaminen tarkoittaa kaliumkloridin ruiskuttamista sikiön sydämeen ennen keskeytyksen aloittamista. Sikiö yleensä abortoituu 6-8h kuluttua misoprostolihoidon aloittamisesta. Abortoitumisen jälkeen naisen istukan ja sikiökalvojen poistumisen tila tarkistetaan, jos istukka ei irtoa tai vuoto on hyvin runsasta, saatetaan joutua turvautumaan kaavintaan. (Käypä hoito 2013.) Hoitajan rooli on suurempi osastolla tehtävässä keskeytyksessä verrattuna muihin keskeytysmuotoihin. Osastolla hoitajan tulee seurata keskeytyksen etenemistä, emätinvuotoa, tarkkailla potilaan yleisvointia, avustaa sikiön ulostulossa sekä istukan ja jälkeisten synnyttämisessä. Hoitaja myös tukee naista psyykkisesti. Hän32 32 Haastatellut kätilöt olivat yksimielisiä siitä, että potilaslähtöisyys toteutuu heidän toimipisteessään tällä hetkellä melko hyvin raskaudenkeskeytyspotilaiden kohdalla. Potilaan toiveet pyritään huomioimaan ja potilaat pääsevät vaikuttamaan omaan hoitoonsa. Haastateltavat toivat erityisesti esille sen, että raskaudenkeskeytyspotilaat saavat itse valita hoitomuotonsa. He voivat valita tehdäänkö heille lääkkeellinen keskeytys vai kirurginen keskeytys. Hoitajilla oli eriäviä mielipiteitä siitä, kuinka nopeasti potilaat saavat ajan raskaudenkeskeytykseen. Osa haastatteluista olivat sitä mieltä, että aikatauluihin hoitajat eivät pysty vaikuttamaan. Potilaat usein toivoisivat pääsevänsä nopeammin hoitoon. Osa kätilöistä puolestaan oli sitä mieltä, että potilaat pääsevät nopeasti hoitoon ja ajanvaraustilanne on hyvä. Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön potilaslähtöisyydessä on vielä kehitettävää. No mä koen ett se toteutuu hyvin, ett meill on tosi osaavat ihmiset siinä hoitotyössä mukana ja aika hyvä ajanvaraustilannekkin, että potilaat saa kyllä aika nopeastikin sen ajan meille. Ja meill on useampi tapa, mitä voidaan ehdottaa potilaalle jatkohoidoksi, että sieltä pitäs kyllä löytyä sellanen sopiva, että hyvin toteutuu kyllä. 7.2 Raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyön potilaslähtöisyyden kehittämiskohteet Potilaslähtöisyyden kehittäminen Haastatellut kätilöt olivat yksimielisiä siitä, että raskaudenkeskeytyspotilaiden hoitotyössä ja sen potilaslähtöisyydessä on kehittämisen varaa (Kuvio 2). Kehityskohteiksi nousivat haastatteluiden pohjalta poliklinikan tilat, raskaudenkeskeytyspotilaan hoitopolku, ajanvarausjärjes- Tampere. Pelasta kaupunkisi turhalta ruokahävikiltä. Jo yli 7500 ihmistä käyttää ResQ:ta Tampere = ruokahävikitön kaupunki. ResQ on olemassa, jotta täysin ruokahävikitön maailma olisi jonain päivänä..

Susanna Sainio, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; SPR Veripalvelu Tulli Business Park Åkerlundinkatu 11 A 33100 Tampere 046 921 7035 lansi-suomi@venajaseura.com 13 13 Suomessa maksutonta kaikenikäisille. Yksityisellä sektorilla järjestetään maksullista ehkäisyneuvontaa. Ehkäisyneuvonnassa yritetään löytää naiselle tai pariskunnalle sopivaa ehkäisymenetelmää. Ehkäisymenetelmää valittaessa voidaan keskustella seksuaalikäyttäytymisestä ja potilaan elämäntilanteesta. (Tiitinen 2017) Ehkäisymenetelmän valinnassa tulee ottaa huomioon potilaan omat toiveet ja potilaan elämäntilanne (Käypä hoito 2017). Ehkäisymenetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon myös potilaan ikä, tupakointi, terveydentila, paino ja mahdollinen muu lääkitys. (Botha & Ryttyläinen-Korhonen 2016, 48.) Ehkäisyneuvontaan kuuluu mahdollisimman rehellinen tiedonanto. Hoitajan tulee antaa potilaalle riittävästi tietoa erilaisista ehkäisymenetelmistä ja niiden hyödyistä ja haitoista sekä niiden tehokkuudesta. Tehokkaalla ehkäisyneuvonnalla voidaan vähentää eri ehkäisymenetelmiin liittyviä ennakkokäsityksiä, ehkäisymenetelmien käytön lopettamista, pelkoja ja virheellistä tietoa. Nuorille voi muodostua virheellinen käsitys ehkäisystä ja eri ehkäisymenetelmien ominaisuuksista sosiaalisen median ja median antaman tiedon perusteella. Nuoret usein luulevat, että hormonaalisessa ehkäisyssä tulee pitää taukoja. Näin ei kuitenkaan aina ole. Usein myös pelätään ehkäisyn aiheuttavan lapsettomuutta. Hormonaalisen ehkäisyn haittavaikutukset nimetään usein ehkäisyn keskeyttämisen syyksi. (Käypä hoito 2017.) Yleisimpiä ehkäisymenetelmiä ovat kondomi ja hormonaalinen ehkäisy, kuten ehkäisypillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastarit, ehkäisykapselit ja hormonikierukka. Muita ehkäisymenetelmiä ovat kuparikierukka, luonnonmukaiset menetelmät, kuten varmoihin päiviin luottaminen, keskeytetty yhdyntä ja imetys. (Tiitinen 2017.) Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa sukupuolitaudeilta ja ehkäisee raskautta. Kondomi estää siemennesteen pääsemisen munasoluun. Hormoniehkäisyn avulla estetään munasolun kehittyminen ja hedelmöittyminen. Kierukka estää hedelmöittyneen munasolun kiinnittumisen, sillä kierukka muuttaa kohdun limakalvon rakenteeltaan sellaiseksi, ettei hedelmöittynyt munasolu pysty kiinnittymään kohtuonteloon. Täysimetys eli 4-5 tunnin välein tapahtuva imetys suojaa raskautumiselta kuuden kuukauden ajan, mutta ehkäisymenetelmänä se on hyvin epävarma. Luonnonmenetelmä eli varmat päivät tarkoittavat, että nainen tunnistaa itse ovulaationsa ajankohdan ja ei harrasta yhdyntää hedelmällisten päivien aikana. Keskeytetyllä yhdynnällä tarkoitetaan yhdynnän lopettamista ennen miehen siemensyöksyä. Pysyvä ehkäisy on sterilisaatio. (Botha & Ryttyläinen- Korhonen 2016, ) Sterilisaatiolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa naisen munajohtimiin laitetaan klipsit. Klipsien tarkoitus on tukkia munanjohtimet ja estää hedelmöittyminen. Sterilisaatio voidaan tehdä myös miehelle. Miehen sterilisaatiossa siemenjohtimet katkaistaan, jolla estetään siittiöiden pääsy siemennesteen. (Tiitinen 2017.)

 • Tyydyttävä arvosana englanniksi.
 • Onko charlie charlie totta.
 • Mattokauppa tampere.
 • Praha nähtävyydet kello.
 • John keats endymion.
 • Que ver en turin en 1 dia.
 • Percy jackson 2 buch.
 • Scheuermannin tauti kipu.
 • Gobin autiomaa kartta.
 • Eremitaasi viipuri.
 • Marketing clinic.
 • Kirintövaara ladut.
 • Hermosäryn lääkehoito.
 • Lapsimessut 2018 näytteilleasettajat.
 • Adidas adilette sandaalit.
 • Naudan jauhelihapihvit pannulla.
 • Punavuoren peikko metsola.
 • Karhupumppu vessanpönttö.
 • Etämyynti palautusoikeus postikulut.
 • Jennifer rostock saarbrücken 2018.
 • Kierteen nousun mittaus.
 • Kaiutinelementtien varaosat.
 • Sytyttimen myynti.
 • Sommarjackor herr.
 • Kassamyyjä palkka.
 • Les brigandes wikipedia.
 • Valerian wikipedia.
 • Arjen voimavarat.
 • Set apart suomeksi.
 • Antarktiksen tutkimusasemat.
 • Beemoo tuplarattaat.
 • Juustokakku ohje.
 • Veneen tuulilasin kiillotus.
 • Atomic redster edge sl 164.
 • Lancome energie de vie the smoothing and glow boosting liquid care.
 • Kufa saarbrücken video.
 • Euro to dollar exchange rate history.
 • Lastensuojelutarpeen arviointi lomake.
 • Vihreä huone oulu.
 • Imdb com autopsy of jane doe.
 • Vonovia bürgschaft.